Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

31. nedeľa „cez rok“ – rok B

    Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

Mt 5, 1- 12a

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Starý kňaz rozprával, ako ho raz zavolali k zomierajúcemu človekovi, ktorý o ňom však nechcel ani počuť. Kňaz to nemienil vzdať a rôznymi spôsobmi sa ho snažil obmäkčiť a zachrániť jeho dušu. Ale keďže sa mu vôbec nedarilo, akoby zo „zúfalstva“ povedal ťažko chorému: Tak teda chcete ísť do pekla? Zomierajúci sa striasol a z hĺbky duše vyriekol: Kto vám povedal, že chcem ísť do pekla? Som ochotný urobiť všetko, aby som sa tam nedostal!
Prirodzenou túžbou človeka je byť spasený. Veď na to sme boli stvorení a Kristom vykúpení. Len nerozumný človek by chcel byť Božím nepriateľom na večné veky. Preto aj dnešný sviatok nám akoby odhaľuje záclonu neba a predstavuje nespočítateľné množstvo tých, ktorí sú Božími priateľmi. Úradný zoznam svätcov zahŕňa tisícky mužov, žien a detí z tých najrozličnejších stavov a povolaní. Je to však iba zlomok počtu, ktorý apoštol Ján videl vo svojom Zjavení: Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“
My sa môžeme spýtať: Čo museli urobiť, aby sa stali svätými? Krstom nás Kristus vzkriesil k novému životu, k životu svätých. Posiela nás na do sveta s výzvou: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Z toho vidno, k čomu je povolaný pokrstený človek – k svätosti. Možno si poviete: Mám vari robiť zázraky alebo dajaké mimoriadne skutky? To ale Ježiš od nás nežiada, lebo v takom prípade by sa svätcom nestal nikto. Recept na svätosť je v dnešnom evanjeliu:
Blahoslavení chudobní v duchu sú tí, ktorí sa nedajú zotročiť hmotnými bohatstvami, ale používajú ich na spásu svojej duše.
Blahoslavení tichí sú tí, čo zo srdca vykorenia všetku pýchu a sebalásku.
Blahoslavení smútiaci sú tí, čo svoje životné kríže znášajú v láske svojho Spasiteľa, ktorý ich krížom predišiel.
Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti sú tí, ktorí potierajú všetku nespravodlivosť, lebo vedia, že Boh je večná spravodlivosť.
Blahoslavení milosrdní sú tí, ktorí majú porozumenie s inými.
Blahoslavení čistého srdca sú tí, čo vedú statočne boj proti hriechu a jeho zvodom.
Blahoslavení pokojní sú tí, čo sejú pokoj a súlad vo svojom okolí.
Blahoslavení, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť sú tí, čo znášajú výsmech a násilie pre Božie záujmy.
Čo myslíte, čo sú vlastne Blahoslavenstvá? Oni sú pre nás rebríkom do neba, cestovným poriadkom k svätosti! Každému, kto ich plní, Kristus sľubuje svätosť. A sľubuje ju aj nám. Aby naša cesta k svätosti bola ešte jednoduchšia, Ježiš nám ponúka tri dary: vieru, nádej a lásku.
Živá viera je ako žiarivá fakľa vedúca nás do večnosti. Človek živej viery si vybuduje vzťah k Bohu ako dieťa k otcovi a pozorne načúva, čo mu hovorí vo svojej Prozreteľnosti. Takáto viera posväcuje človeka.
Živá nádej je povedomie, že patríme do veľkej rodiny, ktorú Boh cez krst prijíma za svoju a zahŕňa ju láskou.
Živá láska je úplné odovzdanie sa Bohu, je to radosť a hrdosť, že patríme nebeskému Otcovi v láske jeho Syna. Cez živú lásku Kristus chce byť viditeľný aj v 21. storočí. Je to On, ktorý žije láskou v nás.
Nechajme na záver prehovoriť sv. Augustína. On, ktorý spoznal všetko zlo a neresť a spadol do najhlbšieho bahna hriechu, po prečítaní životopisov svätých si povedal: Keď to toľkí a toľké dokázali, prečo by si to nedokázal ty, Augustín? A dokázal to! Jeho duša zaťažená hriechom bola očistená pokáním a naplnená vierou, nádejou a láskou. S týmito čnosťami vystupoval k Bohu po rebríku, ktorý sa volá Blahoslavenstvá.
Keď to toľkí a toľké dokázali, prečo by som to nedokázal aj ja? Vidíte, je možné stať sa svätým a my sme povolaní žiť životom svätých. Ježiš hovorí: Vaša odmena je hojná v nebi. Žime tak, aby sme ju dosiahli!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco