Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – rok B

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Lk 2, 16- 21

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Pri dnešnom stretnutí sme si akosi tuhšie a úprimnejšie stisli ruky. Želali sme si pritom šťastný a veselý nový rok. Vieme však, že šťastie nám nepadne samo do lona. Musíme sa oň pričiniť a všetko urobiť, aby nový rok bol naozaj šťastný.
Návod na šťastie nám ponúka Panna Mária. Jej šťastie vystihla Alžbeta, ktorú prišla navštíviť: Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Alžbeta pochopila správne šťastie, ktoré nespočívalo v pozemských statkoch, ale vo viere v Boha.
Preto si v prvý deň roka pripomíname vieru Panny Márie, ktorú môžeme zhrnúť do troch bodov:
– mala vrúcny osobný vzťah k Ježišovi;
– počúvala Božie slovo;
– uskutočňovala ho vo svojom živote.
Samozrejme nik z ľudí nemôže mať taký vrúcny vzťah k Ježišovi ako Mária. Veď ona ho počala, nosila pod srdcom, porodila a objímala. Ani nik z ľudí nemôže tak počúvať Božie slovo ako ona. Bývala s Ježišom 30 rokov v jednom dome a denne ho počúvala. Tiež nik z ľudí nemôže uskutočňovať Božie slovo tak, ako Mária. Lebo ona sa celý život zasvätila Bohu a žila len a len pre jeho Syna. My sa však týmto konštatovaním nesmieme nechať znechutiť, ale naopak, treba nám, nakoľko vládzeme, napodobňovať Máriinu vieru. Ako?
– V spojení s Duchom Svätým sa máme usilovať o vrúcny osobný vzťah k Ježišovi;
– v spojení s Duchom Svätým máme počúvať Božie slovo;
– v spojení s Duchom Svätým máme uskutočňovať Božie slovo vo svojom mravnom, bezúhonnom a bohumilom živote.
Čo za to dostaneme? Buďme úprimní, že ľudia si často kladú túto otázku. Odpoveď nám ponúka sám Ježiš, keď prišla za ním jeho matka a príbuzní. Zostali pred domom, v ktorom Ježiš učil a kázali si ho vyvolať von. On sa vtedy poobzeral po tých, čo sedeli okolo neho a povedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Už vieme, čo za to? Ježiš nás postaví na roveň svojej matky! Je to neuveriteľné, ale je to pravda!
Niekto však aj napriek tomu môže namietať, že viera, ktorá žiada uskutočňovať Božie slovo v živote, oberá človeka o radosť, o šťastie a je mu na škodu. To ale nie je pravda! Božie slovo oberá človeka o neresti, zločiny, opilstvo, krádeže, lúpeže, vraždy, sebectvo, lakomstvo, manželskú neveru a sexuálnu bezuzdnosť. A chceli by sme vari tieto neresti pokladať za šťastie? Čo sa dá závidieť alkoholikovi, zlodejovi, zločincovi alebo človekovi chorému na AIDS? Je týmto ľuďom ich závislosť a choroba na závidenie? Iste nie! A tak sa nám všetkým viac páči život, ktorý nám Ježiš ponúka a ku ktorému nás pozýva. K jeho zrealizovaniu nám dáva aj pomoc – svoju vlastnú Matku.
Žiaci mali za domácu úlohu napísať slohovú prácu na tému matkine ruky. Desaťročná Kristínka napísala: Moja mama v jednej ruke má naberačku a v druhej utierku, ktorou utiera stôl. V jednej ruke má fľašku, z ktorej dáva piť najmladšej sestre a druhou rukou nám ohrieva jedlo. V jednej ruke má peniaze, ktoré dáva žobrákovi pri dverách a v druhej má ruženec, ktorý sa denne modlí. Spolužiaci sa začali smiať. Učiteľka prestala čítať a pýtala sa dievčaťa, koľko rúk má jej mama. Ona vtedy odvetila: Dve pre otca, dve pre každé z troch detí, dve pre domáce zvieratká, dve pre Pána Boha… Počíta, počíta a nakoniec povie: Moja mama má 26 rúk. V triede zostalo ticho. Nik sa nesmial. Učiteľka povedala: Kristínka napísala najkrajšiu slohovú prácu.
Aj naša nebeská Matka má množstvo rúk. Pre každého z nás má jednu, ktorou ho drží, ochraňuje, hladká, pomáha mu a predkladá naše prosby svojmu Synovi. A teraz povedzte: Nie je správne, že prvý deň v novom roku je zasvätený Panne Márii? Preto podľa jej príkladu vypestujme si vrúcny vzťah k Ježišovi Kristovi, radi počúvajme Božie slovo a uskutočňujme ho vo svojom každodennom živote. Vtedy bude nielen celý rok šťastný, ale bude šťastný aj náš život, ba aj naša večnosť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi