Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. nedeľa po narodení Pána – rok C

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten ňom priniesol zvesť.

Jn 1, 1- 18

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keď sa narodí potomok v anglickej kráľovskej rodine, žije touto udalosťou celá Británia. Novinári a televízne štáby postávajú pred nemocnicou, kde sa má narodiť a predbiehajú sa, kto prvý uverejní jeho fotografiu. Televízne spoločnosti sú ochotné zaplatiť nepredstaviteľné množstvo peňazí, aby prvé oboznámili svojich divákov s touto radostnou udalosťou a ukázali celému svetu tvár novorodenca.
Aký paradox je to v súvislosti s Vianocami. V Betleheme sa narodil Boží Syn a nikto neprejavil záujem, aby to zvestoval svetu. Anjel preto poslal aspoň negramotných pastierov, aby ho privítali. A svätý Ján v dnešnom evan¬jeliu smutne poznamenáva: Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
A tak to aj zostane. Ježiš bude žiť ako emigrant v Egypte, tesárov syn v Nazarete, potulný učiteľ, neustále obklopený hriešnikmi, chorými, mýtnikmi, cudzoložnicami, skrátka spodinou ľudskou… Taký Mesiáš musel ísť farizejom na nervy, preto si povedali, že sa ho treba zbaviť. Zhodli sa, že každý prostrie¬dok na jeho odstránenie je dobrý, a tak skĺzli k ohováraniu, podplácaniu, krivému svedectvu i k hrubému násiliu. Práve to ho priviedlo na kríž a keď si mysleli, že konečne majú pokoj, rozchýrilo sa, že vstal z mŕtvych.
Samozrejme, keby Ježiš vstal z mŕtvych za hromobitia, keby bol šmahom ruky zničil nepriateľov a ukázal svoju moc, nebolo by pochybovačov ani ateistov, ľudia by sa hrnuli do kostolov a uchádzali by sa o jeho priazeň. Lenže Pán vstal z mŕtvych bez senzácii a nenápadne, ukázal sa slabej žene a ustráchaným apoštolom, ktorí mali ešte aj pochybnosti, či je to vôbec on, a nie iba jeho duch.
Všetci ľudia slávia Vianoce a budú sláviť aj Veľkú noc, ale v kostole nás bude oveľa menej, lebo kto túži po pohodlnom živote, po blahobyte a žije v zajatí pozemských túžob, ten Betlehem ani Kalváriu nepochopí.
Teraz prežívame Vianoce a máme si uvedomiť radostnú zvesť o narodení Pána a Spasiteľa. Znamená to, že ak hľadáme lásku, pokoj, odpustenie a zdá sa nám, že to nemôžeme nájsť, veľmi sa mýlime. To všetko existuje, pretože prišiel ten, kto vie dať odpovede na všetky naše otázky, kto dokáže uspokojiť všetky naše túžby. Znova o tom krásne píše apoštol Ján: Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Nestačí však prísť do kostola iba na polnočnú, ale treba ho prijať, to znamená – veriť v neho a podľa viery aj žiť. Keby nám niekto nadiktoval čísla, ktoré istotne v nedeľu vylosujú a my si síce zoberieme tiket, ale čísla nezaškrtneme, z výhry nič nebude. Rovnako tak nestačí, že Spasiteľ prišiel na svet, ale my by sme ho nehľadali a neprijali ho. Čo teda máme robiť?
Aj nás vedie hviezda viery, ktorú si máme vážiť ako najcennejší poklad. Sú to sviatosti, účasť na Eucharistii, denné modlitby… Každý deň nášho života by mal byť krokom k Spasiteľovi, krokom do neba. Nesmieme byť leniví, pohodlní, ale ako pastieri sa máme ponáhľať k jasličkám, pretože uverili Bohu, ktorý im ukázal cestu. Inou cestou šli pastieri, inou mudrci, ale mali spoločný cieľ. Aj my máme v živote svoju cestu, po ktorej nás vedie Boh, ale je potrebné po nej kráčať.
Keď Ježiš ležal v jasliach, mnohí ľudia chodili okolo neho nevšímavo a pozerali naň každý svojím pohľadom. Herodes ho chcel zabiť, farizeji neverili, že uplakané dieťa je sľúbeným Mesiášom, ale pokorní pastieri mu priniesli dary a Jozef s Máriou si uvedomovali, že sa splnilo Izaiášovo proroctvo: Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.
Akým pohľadom sa ja pozerám na dieťa v jasliach? Verím, že je Bohom a Spasiteľom? Verím, že vďaka jemu je východisko z každej biedy, odpuste¬nie každej viny a večný život?
Matka Tereza spomínala na udalosť, keď jej sestry prišli do Ruska a vláda im poskytla jedno poschodie v istej nemocnici. Začali od tých najponíženejších prác a po týždni tam mali prvú svätú omšu. Kňaz im nechal Eucharistiu v skromnom svätostánku. Krátko nato prišiel za matkou Terezou riaditeľ nemocnice a spýtal sa jej: Čo sa to deje v mojej nemocnici? Neviem, odpovedala. Sestry sú milšie k pacientom, pacienti nekričia, a vôbec, vládne tu akási iná atmosféra, vysvetľoval riaditeľ. To Ježiš Kristus prišiel bývať do tejto nemocnice. To on spôsobil túto neobyčajnú zmenu jednoducho svojou prítomnosťou, vysvetlila mu matka Tereza.
Ježiš Kristus prišiel bývať do nášho sveta, do nášho – môjho života. Nevyháňajme ho, pretože čím viac rastú temnoty, tým viac treba svetla, ktoré prišlo na tento svet. Kristovo svetlo potrebujeme všetci, ja aj ty.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín