Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. veľkonočná nedeľa – rok C

    Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“

Jn 14, 23- 29

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Všetci máme skúsenosť, že pri stretnutí s ľuďmi ani netreba veľa slov a my vycítime, akú majú náladu, či sú veselí alebo smutní, čo ich teší alebo trápi… Podobný pocit máme aj po vypočutí dnešného evanjelia, z ktorého cítime vanúť rozlúčkovú náladu, ale aj posledné Ježišove prípravy na jeho odchod. Povzbudzuje apoštolov, aby sa pridŕžali jeho slov, sľubuje im Tešiteľa, Ducha Svätého a zanecháva im pokoj: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
V našom jazyku máme pre pojem pokoj aj druhý výraz – mier.
Mier sa uzatvára medzi dvomi rozhnevanými stranami, o mier sa usilujeme, keď hrozí nepriateľstvo medzi väčšími celkami, napríklad, štátmi. Preto sa mier vzťahuje na usporiadanie vonkajších pomerov, sú v ňom obsiahnuté medziľudské vzťahy nerovnako zmýšľajúcich ľudí, z ktorých by mohol vzniknúť konflikt. A aby nevznikol, snažia sa pochopiť jeden druhého a udržať mier.
Výbojní Rimania mali zásadu: Ak chceš mier, pripravuj vojnu. Neradi by sme sa podpísali pod túto zásadu, lebo podľa nášho názoru sa pomery, vzťahy a sporné otázky medzi ľuďmi, národmi a štátmi, dajú urovnať vyváženou dohodou. Mier teda znamená urovnanie vonkajších ľudských vzťahov a sporov.
Pokoj je vnútornou vecou každého jedinca, týka sa jeho vnútornej rovnováhy, je spojený s jeho spokojnosťou a pohodou. Je jasné, že takýto pokoj svet dať nemôže. Keď hovoríme o duševnom pokoji, myslíme tým vnútorný stav vyrovnanosti a istoty osobnosti. Pôsobí veľmi blahodarne na okolie, uspokojuje, dáva pocit istoty… Hovoríme o pokoji čistého svedomia.
Pokoj, ktorý spomína Kristus, je však ešte niečo silnejšie. Svoje slová hovoril v židovskom prostredí. Židia sa zdravili: Pokoj s tebou, ale my nemôžeme chápať tento pozdrav, ako náš: Dobrý deň. Keď Žid niekomu želal pokoj, chcel, aby na neho zostúpilo Božie požehnanie a spása. Pozeral sa na celého človeka, a preto mu neželal iba požehnanie duše a duchovné dary, ale aj požehnanie prostredia, v ktorom žil. Zvolával požehnanie na jeho majetok, dom, rodinu, aj telo. Preto Ježišovi súčasníci chápali jeho slovo o pokoji tak, že Ježiš dáva to, čo svet dať nemôže. Dáva, čo nám získal svojím životom.
Ako nádherne znie tento Ježišov pozdrav po jeho zmŕtvychvstaní, v kruhu ustráchaných, vyľakaných a zmätených apoštolov! Ako nádherne znie, keď biskup pozdraví ľudí: Pokoj vám! Alebo, keď kňaz hovorí: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami! a potom dodá: Dajte si znak pokoja! A my pri podaní rúk vieme, že v tej chvíli sa urovnávajú naše vonkajšie nedorozumenia a spory.
Žite jeden s druhým v pokoji! – takto znie napomenutie svätého apoštola Pavla Solúnčanom. Jednoduchá výzva, ale ako ťažko sa napĺňa. Vo svete sa organizujú konferencie, kde sa hľadá kľúč na riešenie nepokojov vo svete, vlády vysielajú mierové vojenské jednotky na utíšenie ozbrojených konfliktov, vytvárajú sa centrá pre pomoc obetiam domáceho násilia. Tak veľa aktivít, a tak málo pokoja! Tie najväčšie problémy však mávajú jednoduché riešenia.
Pozrite na radu svätého Františka Saleského. Prišiel za ním jeden mladý študent, ktorý chcel pracovať pre dobro ľudstva, a pýtal sa ho: Čo mám robiť, aby bol na svete pokoj? Svätý František mu s úsmevom povedal: Nebúchaj tak dvermi…
Pokoj vo svete sa začína pokojom nastoleným medzi dvoma ľuďmi v maličkostiach všedného dňa. A to celkom konkrétnymi krokmi, ktoré svätý Pavol uvádza o pár veršov ďalej: Posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Aj dnes skrze nás môže vo svete, ale aj v našom prostredí, vzrásť pokoj, ale i napätie či násilie. Závisí to len od toho, ako zvládneme obyčajné maličkosti všedného dňa. Snažme sa urobiť všetko preto, aby sme nikomu nedovolili zobrať a zničiť náš pokoj.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín