Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

9. nedeľu v období „cez rok“ – rok C

    Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

Lk 7, 1- 10

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Spomeňte si, aké je to, keď k vám príde neohlásená návšteva. Aký nastane zhon a koľko starostí vám víri v hlave!? Prvé, čo vás napadne je, že nie je upratané, povysávané, neumyté okná, nepripravené pohostenie… Preto sa začnete ospravedlňovať: Keby sme vedeli, že prídete, boli by sme sa pripravili. Prepáčte, ale prečo ste sa neohlásili?
Stotník v dnešnom evanjeliu túžil po návšteve, a nie hocijakej. Rozhodol sa pozvať Ježiša. Keď sa mu to však riadne rozležalo v hlave, uvedomil si, že Kristus nie je iba obyčajným človekom, veď rozkazuje živlom, uzdravuje ľudí, odpúšťa hriechy… Uvedomil si, že on – pohan, vlastne ani nie je hodný stretnúť sa s Kristom, preto mu posiela odkaz: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie!
Tento proces hlbokej viery, prebiehal u stotníka veľmi dlho. Keď začul, že Ježiš je v Kafarnaume, zaiste si pomyslel: Je tu znova. Koľko som už o ňom počul, veď neustále ho sledujú naši vojaci. A možno práve pri týchto myšlienkach zastonal od bolesti jeho sluha, ktorého mal rád, hoci bol iba obyčajným sluhom. Vážil si jeho zodpovednosť, svedomitosť, čestnosť, spravodlivosť, zmysel pre poriadok a spoľahlivosť. V mysli sa však neustále vracal k Ježišovi: Veď nemôže byť až taký nebezpečný, ako o ňom mnohí hovoria. Robí zázraky a koľkým už pomohol… A môj sluha? – možno túto myšlienku hneď zahnal. Ale viete, ako je to s myšlienkami. Vŕtajú v hlave, prenasledujú, trápia… Už sa vlastne rozhodol. Pošle sluhov a nech si frflú, ale nech ho privedú. Hoci to je aj jemu čudné, že on, stotník, prosí akéhosi tesára o pomoc. Ale keď sluha trpí a on ho má tak rád…! Poslovia sa skutočne vydali k Ježišovi a žiadajú ho, aby hneď prišiel. A on ide. Stotník ho pozoruje už zďaleka, ale zrazu stráca odvahu, pocíti zvláštny strach a nehodnosť a hoci rozkazuje mnohým vojakom, je presvedčený, že Ježiš je významnejší a mocnejší ako on. Prosí preto priateľov, aby Ježišovi odkázali, že nie je hodný prijať ho vo svojom dome, ale stačí iba slovo, aby sa jeho sluha uzdravil. A Ježiš žasne nad jeho veľkou vierou.
V čom sa my podobáme tomuto pohanovi? Iste v tom, že aj my opakujeme jeho slová: Pane, nie som hoden… Niekto ich opakuje každý deň, iný každú nedeľu, ale ktosi iba raz za mesiac, alebo dvakrát za rok, alebo iba párkrát za život. Buďme však úprimní: S akou vierou vyslovujeme tieto slová? Uvedomujeme si, že do domu našej duše prichádza Kristus? Ten istý Kristus, ktorý kade chodil, dobre robil? Keď stotník objavil v Ježišovi Boha, vyznal svoju vieru a pokoru. Keď my pred svätým prijímaním opakujeme jeho slová, veríme v Ježišovo božstvo? Slúži nám Eucharistia k nášmu ozdraveniu a k vyliečeniu našich nedokonalostí? Je moja viera taká silná, že v Eucharistii verím v Ježišovu prítomnosť?
O sv. Františkovi Saleskom, ženevskom biskupovi, sa povrávalo, že často celú noc adoroval pred bohostánkom. V jeho životopise môžeme čítať príbeh, ktorý vyrozprávala veriaca kalvínka. Ukryla sa v kostole, do ktorého údajne biskup chodieval. Povedala si: Ak je to pravda, že katolícky biskup dlhé hodiny kľačí v tichu pred oltárom a modlí sa, stanem sa katolíčkou. Vydala svedectvo o tom, že celú noc ticho sledovala biskupa, ako sa nábožne modlil. Keď ráno odchádzal bočným východom z kostola, poprosila ho o prijatie do katolíckej Cirkvi. Biskup ju vtedy prosil, aby nehovorila o jeho celonočnej adorácii, pokiaľ on bude žiť.
To, že sa dá čerpať sila z eucharistickej poklony a z prijímania Eucharistie, je skúsenosť mnohých. Výzva a memento aj pre nás. Vždy, keď budeme opakovať slová pohanského stotníka, uvedomme si, že Ježiš je Boh, silný a mocný Boh, ktorý nám môže a chce pomôcť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 23.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Štvrtok - 27.6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.6.
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz