Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

17. nedeľu v období „cez rok“ – rok C

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: „Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.“ A on znútra odpovie: „Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.“ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 1- 13

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

V týchto dovolenkových dňoch vidíme mnoho ľudských tvárí. Tváre opálené, zdravé, veselé, plné sviežosti a života, ale aj tváre bledé, skľúčené, znechutené… Keď okolo takýchto tvárí prechádzate, často neviete, či stojíte pred človekom alebo pred výkladom. Ľudská tvár je výrazom ľudskej duše. Čo robiť, aby sa bledá, skľúčená a znechutená tvár opäť rozžiarila? Duchovní otcovia radia: Modlite sa! Pokúste sa vyslobodiť svoju myseľ z tiesnivého ovzdušia a z chorobnej nálady tým, že povznesiete svoje myšlienky k nebesiam. Vystavte dušu žiareniu z neba, tak ako vystavujete telá žiareniu slnka. Lenže nejeden človek vo svojej chorobnej melanchólii si povzdychne: Ale ja sa už ani modliť neviem…
Ježiš dnes všetkým týmto uboleným a znechuteným ľuďom prichádza na pomoc, keď učí apoštolov modliť sa a povzbudzuje ich, že nebeský Otec dá Ducha Svätého všetkým, čo ho prosia.
Duch Svätý je životom do nášho unudeného a nevládneho tela. Od nás sa iba žiada, aby sme prosili a modlili sa. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Tieto Ježišove slová nepatria iba apoštolom, ale vraví ich všetkým a uisťuje, že Boh naše modlitby vyslyší.
Možno sa začudovane spýtame: Vari sa nám skutočne vyplní všetko, o čo prosíme? Áno, bezpochyby! Vo všetkých veciach, ktoré v nás i mimo nás uskutočňujú vykupiteľské Kristovo dielo, Ježiš zaručuje vypočutie, ale v rámci Božej prozreteľnosti, ktorá riadi svet. Do rámca Božej prozreteľnosti patrí, napríklad, aby človek nielen prosil, ale sa aj pričinil o to, o čo prosí. Pekne to vystihuje aj známe príslovie: Pomôž si, človeče aj Pán Boh ti pomôže! Bolo by naivné prosiť, aby som sa naraz a bez akejkoľvek námahy stal svätým, alebo aby som v heroickom stupni oplýval dajakou čnosťou bez akéhokoľvek cvičenia. Je však výborné a nevyhnutné prosiť o pomoc proti zlým náklonnostiam a za milosť v horlivosti, aby sme sa k čnosti dopracovali. V tejto veci prosby nie sú nikdy márne, ale aj prosby o časné dary, ktorých Ježiš nám garantuje vypočutie, ak súvisia s blahom našej duše.
Prosebnú modlitbu, tento liek, ponúka Kristus dnes všetkým, ktorí sú bledí a chorí, a z ktorých sa vytratil Boží život. Prosiť Boha znamená nájsť prameň živej vody, ako o nej hovoril Pán žene Samaritánke pri Jakubovej studni. Modliť sa znamená, uľahčiť svojmu vnútru, zaplašiť chmáry svojho života, vydýchnuť si zo starostí a bied. Veď aj sv. apoštol Jakub, hovorí: Trpí niekto z vás? Nech sa modlí! To je jasná výzva k tomu, aby sme osviežujúcu silu načerpali v modlitbe.
Keď vyvolený národ vyšiel z egyptského zajatia, na svojej púti došiel k hore Sinaj. Mojžiš vystúpil na horu a rozprával sa s Bohom. Keď dlho nešiel, ľud si urobil zo šperkov zlaté teľa a klaňal sa mu. Vtedy sa Boh na nich rozhneval a chcel ich vyhubiť. Mojžiš však začal orodovať za ľud. Na uzmierenie za previnenie ľudu ponúka vlastný život. Svojím príhovorom uzmieril Boha s ľudom.
Neveriace dievča sa pýtalo svojej kamarátky katolíčky: Čo vieš o Bohu? Tá jej odpovedala: Viem toho málo, poznám však spôsob, ako sa s ním stretnúť. Kľakni si a modli sa so mnou a stretneš sa s Bohom.
Taký je človek. Zrazený k zemi, zachvátený bolesťou duše i tela, začína sa modliť. Dvíha ruky i srdce k nebu. Urobia to však aj tí, ktorých stretávame na ulici a evidentne sú znechutení a utrápení? Urobia! Urobia, keď im pomôžeme, aby nehľadali útechu na zemi, ale túžili po nebi. Povedzme im, že Kristus dokáže kriesiť biedou ubité duše, otrávené vášňami, nudou, drogami, alkoholom, sexom… Ak nemáme dostatok síl im to povedať, alebo azda cítime, že aj my sami zle žijeme, tak nám neostáva nič iné, iba prosiť za seba, ale aj za nich:
Bože, stvoril si nás na svoj obraz. Máme žiariť tvojím životom, má z nás sálať tvoja radosť a šťastie. Ale vidíš, čo v nás spôsobil hriech! Prosíme ťa, Bože života, prosíme ťa pre tvojho Syna, daj nám svojho Ducha a daj ho všetkým, ktorí ťa oň prosia, aby sme mohli znova žiariť plným životom, aký ho ty dávaš. Amen.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 23.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Štvrtok - 27.6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.6.
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz