Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

28. nedeľu v období „cez rok“ – rok C

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemú desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

Lk 17, 11- 19

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Aj keď to nedáme najavo, u mnohých ľudí nám vadí nevďak. Snažíme sa im byť na pomoci, usilujeme sa o dobré medziľudské vzťahy, často za cenu vlastného pohodlia alebo aj zdravia, a ľudia to prijímajú akosi automaticky. A tak smutne musíme konštatovať, že vďačnosť nie je vrodená čnosť a človek prichádza na svet ako egoista. Veď už malé dieťa siaha po všetkom, všetko chce mať iba pre seba a rodičia by dlho vedeli rozprávať o tom, aká je to námaha naučiť dieťa povedať: ďakujem!
Ale aj mnohí dospelí sa správajú ako deti, lenže oni nevďačnosť dokážu zamaskovať za rozličné dôvody. Načo ďakovať učiteľovi za námahu s dieťaťom, veď berie za to plat. Prečo ďakovať poštárke, veď to tiež nerobí zadarmo. A začo ďakovať lekárovi? Za to, že sme dlho čakali v ordinácii alebo za to, že sa poriadne na nás ani nepozrel? Veď tiež to nerobí zadarmo!
Dnešná doba zmenila vďačnosť za akýsi výmenný obchod. Pozornosť za pozornosť, službu za protislužbu, čím vzniká reťazová reakcia, pri ktorej sa jedna služba viaže na druhú. Musím jej zagratulovať k meninám, lebo aj ona zagratulovala mne… A čo mi vlastne darovala? Aha, kyticu a čokoládu… To isté jej musím darovať aj ja…
Všeobecne však panuje názor, že nevďak vládne svetom. Tým vzácnejšia je každá výnimka. U mnohých ľudí zatvrdne nielen koža, ale aj srdce. Kresťan by sa mal pred tým chrániť tým, že robí z lásky k Bohu to, čo od neho žiadajú ľudia. Škoda, že na svete je tak málo vďačnosti, lebo práve tým ľudia strácajú možnosť, mať sa dobre. Buďme vďační ľuďom, ktorí nás zbavili niečoho nepríjemného. Táto vďaka je priam povinná. Ale je ešte aj iný druh vďačnosti, ktorý patrí k najčistejším prameňom radosti. Je to vďačnosť za to, čo človek má.
V nemocnici ležali vedľa seba dvaja pacienti, ktorí sa časom skamarátili. Jeden slepý a druhý bez nôh. Slepý hovoril sestričke: Chudák môj kamarát, ktorý nemôže chodiť. Po celý život bude odkázaný už iba na vozík. Stále bude potrebovať pomoc, ako malé dieťa. To ja sa mám lepšie, lebo moja žena ma povedie na prechádzku, kam len budem chcieť. Keď bol slepý na vyšetrení, zasa beznohý sa prihovoril sestričke: Ten môj kamarát je chudák. Celý jeho život bude vlastne noc. Už nikdy si neprečíta noviny, neuvidí slnko… A priam filozoficky pokračoval: A väčšina ľudí má zdravé nohy aj oči, má jedlo, prístrešie a všetkého dostatok a pritom nemyslia na tých, ktorým to chýba.
Dnešný svet je veľmi komplikovaný. Koľko je ľudí, ktorí pre nás pracujú a my ich nevidíme, lebo sú anonymní? Komu sa máme poďakovať napríklad za chlieb, keď prešiel toľkými rukami, za vysypanie odpadkov, za sprostredkovanie elektriny alebo plynu? A keďže máme v týchto prípadoch problém s vďačnosťou, o čo komplikovanejšie je to s vďačnosťou Bohu? Hoci je pôvodcom všetkého, zostáva zahalený akoby nepriehľadným závojom. Pritom všetko pochádza z jeho otcovskej dobroty, ale búrlivý vývoj predchádzajúcich desaťročí, vedecký rozmach a technické vynálezy doslova vtiahli človeka do takej nezávislosti, že ho ani nenapadne, že by niečo dostal od Boha. Pritom zabúdame, že schopnosti, talenty, zdravé ruky…, to všetko je od neho.
Kristus sa pred dvetisíc rokmi tiež dočkal nevďaku. Desať ľudí zbavil najobávanejšej choroby – malomocenstva, ale iba jedinému stálo za to, aby sa vrátil a poďakoval. Zvyšní deviati sa nevrátili, lebo mysleli len na to, aby dobehli, čo v chorobe zmeškali.
Ďakovať znamená vrátiť sa. Podľa ľudského počítania vrátiť sa znamená, stratiť čas. Kristus však návrat uzdraveného okomentoval slovami: Vzdal Bohu slávu. Prosme Pána, ktorý poznal ľudský nevďak, aby nás naučil byť vďačnými a vracať sa. Byť vďačnými Bohu, aj ľuďom.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen