Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Krst Pána – rok C

    Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Lk 3, 15- 16. 21- 22

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Sú ľudia, ktorí vzbudzujú našu pozornosť. Medzi nich radíme politikov, štátnikov, umelcov, charitatívnych pra¬covníkov… Všetci títo ľudia vedia osloviť svojou charizmou, prístupom k práci, k povinnostiam, medziľudskými vzťahmi… Kde sa objavia, všade sa zhŕkne veľa ľudí, ktorí ich chcú počuť, vidieť, poprípade získať ich autogram alebo sa s nimi odfotografovať.
V Palestíne bol takýmto človekom Ján Krstiteľ, ktorého vystúpenie vzbudzovalo pozornosť. Hoci na mnohých pôsobil ako čudák, obetovali čas, námahu a cestu k Jordánu, aby ho videli na vlastné oči a počuli, čo rozpráva. A Ján kázal, že je potrebné zmeniť zmýšľanie a život, dosiahnuť odpustenie hriechov, prijať krst, a tak sa vyhnúť Božiemu hnevu a pripraviť sa na príchod Božieho kráľovstva.
Do zástupu žiadateľov o krst sa jedného dňa postavil aj Ježiš. Potreboval ho? Bol si vedomý vlastných hriechov? Cítil potrebu pokánia, aby tak unikol Božiemu hnevu?
Iste nie! Prečo to teda urobil? Vyjadril tým svoj súhlas s Jánovým postojom a vyjadril aj solidaritu s nami. On čistý a svätý prijíma poníženie, vstupuje do vody ako jeden z hriešnikov a berie na seba hriechy nás všetkých – On, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta…
Pred svojím nanebovstúpením dáva apoštolom príkaz: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
V prvých časoch Cirkvi sa krst stal vstupnou bránou do Cirkvi, do novej spoločnosti. Prví kresťania si boli istí, že Duch, ktorý naplnil Ježiša, naplní aj ich a boli si istí, že mať v sebe Božieho Ducha, znamená stať sa novým človekom, rozísť sa s hriechom a žiť spravodlivým a láskavým životom. Stať sa kresťanom nebolo vtedy ľahké a pohodlné. Každý musel vedieť, kam vstupuje a čo na seba berie. Kresťania žili v pohanskom prostredí a častokrát boli nespravodlivo prenasledovaní a mučení. Pohania ich vnímali ako sektu, ktorá hlása nové učenie a je nepriateľská zriadeniu, pohanskému náboženstvu a zvykom. Z týchto čias má Cirkev aj veľké množstvo mučeníkov. A práve preto sa v tých časoch krstili iba dospelí ľudia, ktorí však pred krstom sa museli dlhý čas pripravovať v katechumenáte, aby si vedeli obhájiť svoju vieru a dokázali ju vyznávať pred pohanmi.
Dnes nie je taká prísna prax v Cirkvi, čo mnohí veriaci okomentujú slovom: škoda! Vnímajú totiž, že sa stráca dôležitosť krstu a mnohí ľudia ho vnímajú iba ako matrikové cirkevné členstvo. A tak sa môžeme čím ďalej tým viac stretávať s pokrstenými ateistami. Aby pokrstených ateistov bolo čo najmenej, musíme si uvedomiť, lebo aj my sme pokrstení, že krst má byť radikálnym rezom v našom živote. Misionár sa po dlhšom období vrátil z návštevy iných misijných staníc do svojej misie, kde pracoval medzi Indiánmi. Hneď mu povedali, že zomiera starý Indián. Išiel ho navštíviť. Ponúkol mu sviatosť zmierenia. Starec, ktorý bol pred rokmi pokrstený, mu povedal: Otče, veď ty si nám povedal, že krstom sme odumreli hriechu a viac už nesmieme hrešiť, aby sme žili Bohu. Ja som sa snažil toto zachovávať a hriechu som sa bál, ako svojho najväčšieho nepriateľa, preto ťa teraz prosím len o sväté prijímanie.
Môžem aj ja o sebe povedať, že sa naozaj bojím hriechu? Som si vedomý, že krstom som hriechu odumrel? Ale naozaj som mu odumrel?
Všetci potrebujeme sviatosť zmierenia, ale to neznamená, že sa nemáme hriechu báť. Hriech je najväčšie zlo, proti ktorému treba celý život bojovať. Práve najväčší svätci sa cítili byť najväčšími a najnehodnejšími hriešnikmi. Nech nás v boji proti zlu povzbudzuje veta, ktorú aj pri našom krste vyslovil náš nebeský Otec: Ty si môj milovaný syn, moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie…
Obnovme si teraz krstné sľuby, ktoré kedysi pri krste urobili za nás naši rodičia a krstní rodičia a sľúbme Pánovi, že chceme zmeniť náš život a budeme zachovávať všetko, čo Pán od nás očakáva. Povstaňme…
Kňaz: Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí?
Všetci: Zriekam.
Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech?
Všetci: Zriekam.
Kňaz: Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu?
Všetci: Zriekam.
Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme?
Všetci: Verím.
Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?
Všetci: Verím.
Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?
Všetci: Verím.
Kňaz zakľúči: Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého a odpustil nám hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
Všetci: Amen.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 23.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Štvrtok - 27.6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.6.
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz