Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Kvetná nedeľa – rok C

    Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali naňho žalovať: „Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“ Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On odpovedal: „Sám to hovoríš.“ Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“ Ale oni naliehali: „Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem.“ Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. v ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve. Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud a povedal im: „Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrescem ho teda a prepustím.“ (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.) Tu celý dav skríkol: „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“ Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ On k nim tretí raz prehovoril: „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím.“ Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli. Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: „Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!“ Vtedy začnú hovoriť vrchom: „Padnite na nás! a kopcom: „Prikryte nás!“ Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“ Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš pove¬dal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpo¬vedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov. Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.

Lk 23, 1- 49

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Čítal som starý príbeh o istom šľachticovi, ktorý bol odsúdený na doživotný žalár. Keď ho vrhli do väzenia, zúfal si. Premýšľal o tom, že už nikdy neuvidí slnko, ľudí na uliciach a nestretne svojich priateľov. Prvé mesiace vo väzení len kričal, preklínal, dokonca sa pokúsil spáchať samovraždu. Ale zrazu akoby uťal. Prestal kričať, nadávať a vypýtal si od dozorcu dláto a kladivo. Ten však spočiatku mu to nechcel dať, lebo sa bál, že si znova siahne na život, ale napokon mu vyhovel. A viete, čo s nástrojmi urobil? Začal do skalnej steny sekať kríž. Kríž bol obrazom jeho smutnej duše. Akonáhle bol s prácou hotový, zostal pokojný, lebo všetky bolesti, ťažkosti a opustenosť, riešil pohľadom na kríž.
V dnešnú Kvetnú nedeľu, čiže v Nedeľu utrpenia Pána, mám aj ja chuť zvolať: Kresťania! Pozrime na kríž a vytvorme v našich srdciach obraz Ukrižovaného! Lebo kríž je pre nás knihou, z ktorej možno čítať, je knihou, v ktorej možno nájsť spôsoby i námety na riešenie bolestí, ťažkostí a opustenosti!
Čo nám hovorí Kristov kríž?
V prvom rade hlása, že Ježiš na ňom visí pre naše hriechy, pre našu pýchu, závisť, lakomstvo, nemiernosť, neposlušnosť, nečistotu… Kríž je pre nás otvorená kniha našich hriechov. Myslí si vari niekto, že nie je hriešny? Tomu odpovedá svätý Ján: Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Boha robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Pohľad na kríž má nás pobádať vyhýbať sa zlu a neurážať Boha, vyhodiť zo srdca všetko zlo a pripraviť ho pre príchod Krista. Aby sme cez sviatosť zmierenia a úprimnú ľútosť povedali: Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nado mnou!
Pohľad na kríž nás ďalej nabáda, aby sme niesli statočne svoje kríže. Kto z nás nemá kríž? Raz je to choroba, inokedy nešťastie, možno chudoba alebo zlé správanie sa najbližších… Čo na to povedať? My vieme, že sám Ježiš nebol od kríža uchránený, tým skôr nie sme od kríža uchránení my, jeho svedkovia. Ale nebojme sa, Ježiš nás nenechá osamotených s krížom. Jasne hovorí: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. On nám ho pomáha niesť, ale od nás čakáva, žeo túto pomoc budeme stáť. Lebo nikomu sa nevnucuje a čaká kedy ho požiadam: Pane, príď mi na pomoc!
Pohľad na kríž nám však hovorí ešte jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Kríž nám prináša spásu, šťastie, pokoj a požehnanie. Je to najkratšia a najistejšie cesta k Bohu. Niet na svete honosnejšieho pomníka, ako má Ježiš Kristus. Je naozaj všade. Na kostolných vežiach, na cintorínoch, v domácnostiach, v školách i nemocniciach, nosíme ho na krku, vozíme ho v autách… Ale pokorne si doznajme, nie je pre niektorých z nás iba symbolom módy, iba vhodným doplnkom k oblečeniu či k bytovému interiéru? Len vtedy, ak sa naučíme naň s dôverou hľadieť, stane sa pre nás posilou a pomôže nám riešiť naše bolesti a naša duša sa miesto horkosti naplní láskou k Ježišovi, ale aj láskou k našim bratom a sestrám.
Čo robí pohľad na kríž krásne ukazuje príbeh z drámy Hodvábna topánka. Piráti prepadli loď. Kapitán, priviazaný o stožiar lode plávajúcej na šírom mori sa modlí: Pane, som si istý, že si ma ty priviazal. Bližšie už nemôžem byť k tebe priviazaný. Keby som ako chcel, ani moje údy sa od teba nemôžu vzdialiť. Takto som skutočne pribitý na kríž. A kríž ma zachráni.
Aj nás zachráni pohľad na kríž. Ale vedzme, že tento pohľad musí byť vytrvalý, naplnený dôverou a láskou k Ukrižovanému. Práve dnes máme možnosť ešte intenzívnejšie nahliadnuť do knihy kríža a vidieť, že Ježiš visí aj pre moje hriechy a pomáha mi, aby som dokázal niesť v živote svoje kríže, a aby toto bremeno mi prinieslo šťastie, požehnanie a pokoj.
K tomu nech nás povzbudia slová svätého Jána z Kríža: Ak chce niekto dosiahnuť to, aby vlastnil Krista, nech ho nikdy nehľadá bez kríža.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín