Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Zjavenie Pána – rok C

    Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ,A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1- 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Pred niekoľkými rokmi svetové televízie vysielali film o polárnych bádateľoch, ktorí sa na vzducholodi Italia pokúšali preletieť Severný pól. Ich zámer sa vydaril, ale na spiatočnej ceste sa stalo nešťastie, keď vzducholoď narazila do ľadového vrchu. Jeden muž posádky pritom zahynul, deväť ich vypadlo von a šiesti zostali na palube. Nedokázali však tým deviatim pomôcť, pretože ich silný víchor hnal ďalej. Tí, čo vypadli zo vzducholode, mali pritom šťastie, lebo pri náraze vypadol aj určitý náklad – stan, potraviny a vysielačka, ktorou mohli privolať pomoc. Niekoľko štátov začalo pripravovať záchranné akcie a na záchrane sa zúčastnil aj veľký polárnik Amundsen, ktorý lietadlom začal hľadať stratenú posádku. Pri tejto akcii však zahynul. Predpokladá sa, že lietadlo sa v hmle zrútilo južne od Medvedieho ostrova do Barentsovho mora. Jeho telo sa nikdy nenašlo. Stroskotancov sa asi o mesiac podarilo zachrániť. Tí, keď uvideli nad hlavami lietadlo, kričali, zapaľovali ohne, mávali a to všetko preto, aby boli viditeľní.
Dnes na slávnosť Zjavenia Pána sa podobný obraz ponúka aj nášmu duchovnému zraku. Boh síce nestroskotal, ale dobrovoľne zostúpil z neba na túto zem a jasné svetlo hviezdy, ktoré sa objavilo pri jeho narodení, viedlo k jasličkám pastierov, Betlehemčanov, ale aj mudrcov.
Ich cesta nebola vôbec jednoduchá. Pochádzali pravdepodobne z Perzie, z pohanskej krajiny, ale ako učení ľudia iste poznali Balámovo proroctvo: Jeho vidím, ale nie už teraz, hľadím na neho, no nie z zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela. Proroctvo jasne hovorilo o narodení kráľa, ktorého narodenie bude oznamovať jasné svetlo hviezdy a teraz túto hviezdu skutočne videli. Uverili slovám proroctva a vydali sa na cestu ho hľadať. Do Betlehema to mali ďaleko, museli prechádzať cudzími krajinami, kde vystavovali zdravie aj životy nebezpečenstvám. Ale túžba a snaha nájsť Mesiáša bola tak silná, že používajú všetky dostupné cesty: hvezdárstvo, skúsenosti, vedomosti, literatúru a neboja sa ani klásť kráľovi otázky kde je novonarodený kráľ. Až napokon sa dostávajú k vytúženému cieľu, padajú pred Ježišom na kolená a odovzdávajú mu vzácne dary.
Ďaleko viac o pravom Bohu vedel židovský národ, farizeji, zákonníci aj Herodes, lebo oni ho očakávali ako Mesiáša, poznali o ňom všetky proroctvá, čo dosvedčuje, že na otázku mudrcov, vedeli dať pohotovú odpoveď. Betlehem mali doma, v jasličkách ležalo dieťa, ktoré už ich praotcovia očakávali, ale oni ho neprijali.
Dnešná slávnosť nám ukazuje, že za Ježišom neputovali iba nevzdelaní pastieri a jednoduchí dedinskí ľudia z Betlehema, ale aj mudrci. Títo všetci zastupovali celý svet, lebo cestu ku Kristovi má otvorenú každý človek. Lenže keď si všímame dnešných ľudí, musíme smutne konštatovať, že sa skôr podobajú tým, ktorí netúžili po Mesiášovi, ba dokonca ním opovrhovali a hľadajú také cesty, ktoré ich od Boha odvádzajú. Operujú pritom vedou, zdravým rozumom, uponáhľaným životným štýlom…
Všimnime si však vedu a skúmajme, čo nám chce na základe bádaní vysvetliť: pôvod človeka, jeho objavenie sa na tomto svete, vznik sveta a života… Keďže to všetko sú iba hypotézy, kto nám zaručí, že o desať či o sto rokov iný vedec nebude ľuďom hlásať celkom opačné teórie. Veď už koľkokrát sme mohli počuť alebo čítať, že po dajakom objave ľudstva sa budú musieť prepisovať učebnice.
Biblia si nenárokuje, aby jej výklad o týchto veciach bol vnímaný doslovne. Sväté písmo nám podáva náboženské pravdy a zdôrazňuje, že Boh je pôvodcom všetkého. On stvoril prvý atóm hmoty, prvý pohyb, prvý život na zemi, on vložil do sveta zákony, podľa ktorých sa vyvíjal a človeka stvoril ako korunu tvorstva obdarovaného rozumom a slobodnou vôľou, aby tieto zákony objavoval a využíval. Ale dnešný človek je vo svojej pýche taký nerozumný, že chce Boha – slnko nahradiť svetlom sviečky – svojím rozumom. Pritom túži po poznaní, kvôli čomu zostupuje hlboko do morí, vystupuje na najvyššie končiare sveta, lieta do vesmíru a žije tam dlhé mesiace, ale neusiluje sa o to pod¬statné – poznať svojho Boha.
Ako vysoko stoja nad moderným človekom traja mudrci! Aj oni pozorovali hviezdy, bádali, čítali literatúru, ovládali cudzie reči… ale vzdelanie ich neodrádzalo od Boha. Práve naopak, veda ich priviedla k Bohu aj cez prekážky a oni naň hľadeli, klaňali sa mu a tešili sa, že ho našli.
V životopise sv. Gertrúdy čítame, že bola obdarovaná mnohými nadprirodzenými darmi. Raz videla Pána, ako visí na kríži. Svätica sa zahľadela na krvácajúce Kristove ruky a zrazu zbadala, že z kríža sú vystreté nielen jedny, ale tisíce rúk. Vo svojom srdci cítila, že Ježiš chce vlastniť srdcia všetkých ľudí, ale najmä tých, čo neveria. Pán jej povedal, že jej modlitby za neveriacich priam liečia jeho rany. Vtedy vraj sa opýtala: Pane, prečo vystieraš svoje ruky aj k tým, čo o teba nestoja? Pán jej povedal: Nevercov ti zvlášť kladiem na srdce. Modli sa za nich, konaj skutky kajúcnosti, lebo aj za nich tiekla moja krv, aj oni majú nesmrteľné duše. Chcem, aby aj oni sa vrátili a tvorili so mnou jedno spoločenstvo vo viere…
Prajme si navzájom, aby sme verne a nebojácne kráčali za pravým svetlom, ktoré nás vedie k Mesiášovi, lebo aj jeho ruky sú z jasličiek aj z kríža vystreté, aby zachránili každého z nás. Nechajme sa teda zachrániť!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen