Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. nedeľa „cez rok“ – rok A

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom

Mt 4, 12- 23

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Do mnohých firiem prichádzajú kvalitní manažéri, ktorých záujmom je pozdvihnúť firmu, urobiť ju známou a uznávanou na zahraničných trhoch. Sú to ľudia, ktorí študovali na najslávnejších univerzitách, roky pracovali vo veľkých firmách a obetovali pre ne veľa času, námahy, niekedy aj zdravia. Je dobré, keď vedenie podniku je otvorené takýmto ponukám a nájde financie na zaplatenie týchto špičkových odborníkov, lebo tieto investície sa podniku mnohonásobne vrátia.
Evanjelista Matúš nám opisuje, ako si Ježiš vyberá svojich manažérov – apoštolov, ktorí budú dôstojne pokračovať v jeho diele. Keďže jeho dielo je veľké a krásne, záležalo mu, aby tí, ktorí ho budú ďalej šíriť, boli tiež veľkými a krásnymi ľuďmi.
Lenže jeho kritériá akosi nekorešpondujú s našimi predstavami. Nepozeral na pôvod apoštolov, ani na prostredie, z ktorého vzišli. Všímal si iba to, či budú vedieť svoj život správne nasmerovať na Boha, lebo vtedy bude predpoklad, že dokážu na neho nasmerovať aj tých, ktorí im budú zverení.
Ježiš tak isto koná aj dnes. Za hlásateľov svojej radostnej zvesti si povoláva tých, ktorí majú dobrú vôľu a snahu žiť podľa evanjelia. Apoštoli, ktorých spomína dnešné evanjelium, zanechali pre neho doslova všetko. Predpokladá sa, že až na Jána, mali svoje rodiny, teda manželky a deti, zanechali prácu, určité postavenie a výhody, ktoré z toho plynuli. Tým jasne dokázali, že Božie kráľovstvo nepozná polovičatosť. A my, keď si počas 2000-ročnej histórie Cirkvi pripomíname niektorých významných kresťanov a uctievame ich ako svoje vzory, robíme to preto, lebo oni žili podľa evanjelia.
Spomeňme aspoň sv. matku Terezu, o ktorej za jej života hovorili veriaci i neveriaci, kresťania aj nekresťania, že bola predstaviteľkou nesebeckej služby. Vysoko vyzdvihli jej odvahu otvorene povedať, že interrupcia je zločin, ktorý ničí naraz dva životy: život nenarodeného dieťaťa a svedomie matky. A hoci na jej vonkajšku nebolo nič mimoriadne, nevynikala krásou a rokmi bola čím viac zhrbená, svietila príkladom a vzorom, ktorý doslova provokoval. Dokázala to preto, lebo všetko opustila, čo jej prekážalo žiť podľa evanjelia. Najskôr bola manažérom vlastného života a dnes svoj život ponúka k nasledovaniu.
Čím my chceme prispieť k tomu, aby sme sa stali rybármi iných a sprostredkovateľmi Božej pravdy a lásky? Možno sa rezignovane spýtame: Čo ja už môžem urobiť? Odpoveď znie: Veľa, veľmi veľa! Každý deň môžeme svietiť svojím príkladom, aj keď maličkým svetlom a tým pomôcť iným sa podľa neho orientovať, a tak usmerňovať ich život.
Rozpráva sa príhoda, že počas vojny leteckí navigátori sa márne snažili objaviť nepriateľský cieľ, nad ktorým sa podľa výpočtov mali nachádzať. Široko-ďaleko bola iba hustá tma, lebo cieľ bol dostatočne zatemnený. Ale napokon ho našli, keď pri jednom prelete si na zemi nejaký muž zapálil cigaretu. A toto malé svetielko v dokonalej tme poslúžilo navigátorom, presne určiť cieľ.
Tento príbeh iba potvrdzuje, že aj z malých svetiel, akými boli spočiatku apoštoli, a potom ďalší a ďalší ich nasledovníci, vzniklo veľké svetlo – Cirkev. Takýmto malým svetielkom máme byť aj my. Lenže najskôr musíme upraviť náš život, aby sme dokázali upravovať aj životy iných.
Zamyslime sa dnes nad tým, čo je najväčšou prekážkou na mojej ceste k Bohu a k blížnym. A keď to objavíme a budeme sa snažiť o zmenu, staneme sa rybármi ľudí.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín