Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. veľkonočná nedeľa – rok A

V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Lk 24, 13- 35

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Boli ste už niekedy sklamaní životom, znechutení a ku všetkému ľahostajní? Ak áno, potom lepšie dokážeme pochopiť udalosť z dnešného evanjelia a otvoriť sa pre ňu.
Môžeme sledovať dvoch učeníkov, ako najskôr smutní, znechutení a sklamaní odchádzajú z Jeruzalema, ale aj to, akí natešení sa tam opäť vracajú. A čo bolo príčinou tejto zmeny? Stretnutie so vzkrieseným Kristom.
Odchádzajú z mesta, v ktorom sa diali zvláštne veci, do vzdialenej osady Emauzy. Svoje sklamanie jasne dávajú najavo: A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Vtedy k nim pristupuje Ježiš, ktorého však nespoznali, lebo pre hlbokú beznádej neboli toho schopní a začína im vysvetľovať Písma, pričom im zahoria srdcia nad pravdou, ktorú počúvajú. Až napokon pri stolovaní a lámaní chleba sa im otvoria oči a oni ho spoznajú. Vtedy sa veľké sklamanie premení na veľkú radosť a hoci im Ježiš zmizol z očí, nebanujú, lebo majú istotu, že žije a ponáhľajú sa naspäť, oznámiť to apoštolom. V procese spoznávania skutočnosti Ježišovho vzkriesenia môžeme si všimnúť dve udalosti, ktoré mali na Emauzských učeníkov podstatný vplyv – otváranie Písma a lámanie chleba.
Tieto dve udalosti majú aj nám pomáhať pri spoznávaní Ježiša a pri odhaľovaní jeho vzkriesenia, aj jeho skutočnej prítomnosti medzi nami. On sám to potvrdzuje konkrétnym vyhlásením: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. To, že Ježiš dodržiava svoje prisľúbenia, môžeme si overiť nielen na vlastnom živote, ale aj na živote iných ľudí.
Marek mal 19 rokov, študoval na vysokej škole, ale neustále sa cítil byť unavený zo života, ľahostajný a zo všetkého znechutený. Doma ho učili, že keď bude chodievať do kostola, bude šťastný, ale on tomu prestal veriť a prestal aj s kostolom, aj s modlitbou. Postupne sa aj Ježiš stal pre neho vymyslenou bytosťou, dobrou tak pre starých ľudí. V tomto rozpoložení si však začína akosi intenzívnejšie všímať spolužiaka, ktorý je vždy pokojný, vie sa tešiť aj z maličkostí a hoci mnohí zneužívajú jeho úprimnosť a dobrotu, nie je z toho znechutený. A práve on pomohol Marekovi dostať sa medzi mladých študentov, ktorí úprimne hľadajú, ako žiť v pravde a slobode. Tieto hodnoty hľadajú vo viere. Medzi nimi sa naučil čítať Písmo a meditovať nad ním, naučil sa denne chodievať na svätú omšu a pristupovať k sviatostiam. Zmenu svojho života vyjadril takto: Akoby som mal nový život a nové oči, ktorými všetko vidím úplne inak, v novom svetle. Až teraz som pochopil hodnotu života, našiel som sa a som šťastný… Marekovi pomohlo to, čo Emauzským učeníkom. Našiel Krista pri otváraní Písma a pri účasti na Eucharistii. Každý, kto nájde Krista, nájde seba a pochopí hodnotu života.
Koľkokrát sa sťažujeme, že žijeme v hektickej dobe, v ktorej vládne biznis a kariéra, z čoho bývame znechutení, ľahostajní a smutní? Pomôže nám to, čo dvom učeníkom z dnešného evanjelia a mnohým iným: Stretávajme sa s Kristom v jeho Slove a Tele a objavíme novú hodnotu života! A urobme tak už teraz, pri tejto svätej omši.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín