Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. nedeľa „cez rok“ – rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák,“ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon,“ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!“ No ja vám hovorím: „Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal.“ No ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte – ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je „áno – áno,“ „nie – nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

Mt 5, 17- 37

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Nikomu z nás sa nepáči pretvárka. Je dôležité, aby mal človek priamu chrbtovú kosť a zostal vždy taký, aký v skutočnosti je. Veľmi jasne sa k tejto záležitosti vyjadruje aj Ježiš v dnešnom evanjeliu: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Tieto vážne slová adresoval farizejom a zákonníkom, ktorí síce zachovávali Božie prikázania, ale robili to iba navonok, aby ich iní chválili a obdivovali. V srdci však uvažovali a konali inak, čím sa hnali do záhuby, lebo ich srdce bolo ďaleko od Boha. Kvôli tomu Pán porovnáva spravodlivosť vonkajšiu a vnútornú. Mnohí totiž žili v tom, že stačí byť navonok pekný, ale nie je už dôležité, ako vyzerá ich vnútro, ich srdce.
Vidí nám niekto do srdca? Ľudia nie, ale Boh áno. Preto je veľmi dôležité vedieť, čo sa v ňom skrýva, čo „kujeme“, čo pripravujeme, lebo to je skutočnosť. Vyplýva to aj z Pánových slov o našom zmýšľaní, teda o vnútornom prejave: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Tieto slová sú neustále aktuálne. Sme svedkami, ako ľudia zaznávajú morálne hodnoty, pošliapavajú a nivočia ľudskú dôstojnosť, beztrestne zabíjajú nenarodené deti… Je to však beztrestné aj pred Bohom?
Čo myslíte, kedy sa zlodej stáva zlodejom? Vari až vtedy, keď ukradne? A nie už vtedy, keď si robí plány? Už myšlienkou na krádež sa vo svojom vnútri stáva zlodejom! A zostáva ním aj vtedy, keby sa mu nepodarilo krádež zrealizovať, a aj keď pred ľuďmi bude bezúhonný, v srdci už spáchal vážny hriech. Tak isto je tomu aj s hnevom, žiadostivou myšlienkou alebo pohľadom, lebo k uskutočneniu myšlienky, túžby, pohľadu, stačí mnohokrát iba vhodná príležitosť, aby sa stali skutkom.
Možno ste počuli niekoho povedať: Najradšej by som ho zabil… Možno sme v hneve tak povedali aj my. A hoci to boli iba myšlienky vyrieknuté v hneve, už aj tie Ježiš považuje za hriech. Lebo čo ak sa raz naskytne vhodná príležitosť? Každý skutočný vrah mal najskôr hriešnu myšlienku, ktorá neskôr prešla do skutku.
V roku 1977 bola natočená dráma s názvom: Prežiť si svoje peklo. Matka zostala sama so synom, vychovávala ho, ale keď mal syn 12 rokov, opäť sa vydala. Z nového vzťahu sa narodila dcéra. Keď mala 7 rokov, niekto ju uniesol a zavraždil. A viete, kto to bol? Jej nevlastný, sotva 20 ročný brat. Nezniesol, že matka od istého času začala deliť svoju lásku medzi neho, sestru, aj iného muža. Sedem rokov žil v žiarlivosti, vnútornom hneve a zlosti, až napokon vraždil. A my sa pýtame: Kde sa to všetko začalo a čo predchádzalo tomuto hroznému skutku? Odpoveď nachádzame v evanjeliu – boli to zlé myšlienky, túžby, plány, žiarlivosť…
Môže ešte niekto tvrdiť, že zlé myšlienky, hnev, žiadostivé pohľady…, neznamenajú nič zlé? Myslím, že nik so zdravým rozumom s tým nebude súhlasiť. Ježiš však dobre vedel, že vyhýbať sa tejto forme zla, bude od nás vyžadovať obetu, sebaovládanie, silnú vôľu a pevnú chrbtovú kosť. Aby sme dokázali žiť podľa jeho slov a zachovali si čisté vnútro a čisté srdce, prichádza nám na pomoc. Ponúka sa pri každej svätej omši ako chlieb života, ktorý keď budeme často prijímať do čistého srdca, posilníme tým svoje vnútro, a tak sa pripravíme na odolávanie zlému vplyvu okolia, ktoré zaznáva všetko, čo je sväté.
Ježiš nás čaká, chce nám pomôcť, chce k nám prísť. Otvorím mu svoje srdce? Som ochotný vyhodiť z neho všetko to, čo je zbytočné? Všetko to, čo pred ním zatvára dvere?
Ježišu, viem, že akákoľvek pretvárka a farizejstvo sú ti odporné. Chcem svoje vnútro upraviť podľa tvojich slov a dokázať, že s tebou žiť je zisk, šťastie, radosť a skutočná istota. Chcem ťa často prijímať do čistého srdca. Daj mi silu, aby som to dokázal.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Streda - 24.4.
Svätého Juraja, mučeníka
Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.4.
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
Nedeľa - 28.4.
5. veľkonočná nedeľa
Pondelok - 29.4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)
Utorok - 30.4.
Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi