Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Kvetná nedeľa – rok A

Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš.“ A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“ Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaž¬dili, Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho.“ Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“ Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!“ A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš, židovský kráľ!“ Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami a vraveli: „Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: „Som Boží Syn.“ Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: „Volá Eliáša.“ Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: „Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.“ Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“

Mt 27, 11- 54

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Nikomu z nás sa nepáči falošnosť a klamstvo, pretvárka či lož. Možno niekto namietne, že s týmito zlými vlastnosťami sa stretávame odvtedy, odkedy existuje ľudstvo. A vidíme to aj v Ježišových časoch. Na Kvetnú nedeľu oduševnený zástup volal Ježišovi na slávu: Hosana! a na Veľký piatok zasa: Ukrižuj ho! Prečo sa ľudia tak skoro zmenili? Bolo to vari z ich presvedčenia alebo zo strachu?
Dosť často sa stáva, že masy sa nechajú niekým alebo niečím ovplyvniť, bez toho, aby sa skutočne zamysleli nad podstatou vecí. Niečo podobné sa stalo aj pri odsúdení Ježiša. Veľmi pekne je to vykreslené v jednom z filmov o Ježišovi, kde táto scéna je opísaná tak, že mocenský systém poslal provokatérov medzi ľud a oni začali kričať: Ukrižuj ho! V zástupe sa našli aj takí, ktorí kričali pravý opak, ale tých hneď umlčali. A tak vlastne dobro bolo potlačené násilím a falošnosťou.
Možno niekto začne uvažovať: Je to možné, aby sa ľud nechal tak rýchlo zmanipulovať a ovplyvniť? Lenže nepohoršujme sa nad nimi, lebo aj my sme takí. Aj my raz voláme Kristovi na slávu a inokedy zas na hanu. Ako je to možné? Pekne to vidieť pri sviatosti zmierenia. Keď k nej pristupujeme, skrúšene sa hlásime k Ježišovi a sľubujeme, že sa nikdy od neho nevzdialime. Lenže potom prichádzajú pokušenia s skúšky a my ho opäť zrádzame, opovrhujeme ním a svojimi hriechmi ho znova pribíjame na kríž. Nemáme preto ani najmenšie právo vyhovárať sa na židovský národ, že on zabil Ježiša, lebo tým by sme iba ukázali, že sme luhári. Krista ukrižovali a zabili naše hriechy, moje hriechy. A doznajme si, koľko sme ich za svojho života už napáchali?
Využime dnešnú nedeľu, aby sme sa zamysleli nad zlobou hriechu a jeho následkami. Doznajme, že je to najväčšie zlo, aké človeka na zemi môže postihnúť. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Sväté písmo jasne hovorí, že najcennejšie, o čo sa máme starať, je naša duša.
Juraj si zakladal iba na pozemských dobrách a istotách. Uzavrel cirkevný sobáš kvôli manželke a po čase začal pociťovať malátnosť a slabosť. Lekári mu zistili leukémiu. Vtedy sa mu všetko zrútilo. Zostal zúfalý a beznádejný. Kolega v práci, vidiac jeho duševné rozpoloženie, vložil mu do rúk útlu knižočku Evanjelií. A Juraj začal po večeroch čítať a odhaľovať skutočné životné hodnoty, ktoré ani choroba nedokáže zničiť. Zákerná choroba pokračovala ďalej a spôsobila mu ochrnutie tela od pása nadol. Previezli ho do nemocnice, kde ho navštívil kňaz, aby mu pomohol zmieriť sa s Bohom. Keď ho prišla navštíviť manželka, povedal jej: Som šťastný, že Boh na mňa poslal chorobu. Mohol som zomrieť náhle a nečakane a čo by bolo potom so mnou? Ale Boh ma cez chorobu prišiel upozorniť: Juraj, priprav sa, čoskoro si po teba prídem! A vďaka chorobe sa môžem dobre pripraviť na smrť. Jeho mladý organizmus nedokázal s chorobu bojovať. Pán si po neho prišiel vo Veľkom týždni vo veku 25-rokov.
Aj my zmeňme, poprípade upravme svoj vzťah k Ježišovi, aby všetko, čo robíme, bolo na jeho väčšiu slávu. Vyhoďme všetku lož a klamstvo zo svojho vnútra, a tak budeme mať istotu, že s Kristom vytrváme tak v živote, ako aj v smrti a potom aj cez celú večnosť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín