Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. pôstna nedeľa – rok B

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

Mk 9, 2- 10

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Ľudia sú už takí, že časom im všetko zovšednie. Vidíme to už u malých detí, ktoré sa s novou hračkou vydržia zahrať iba určitú krátku dobu, a potom ju odložia, niekedy na určitý čas, inokedy navždy. Dospelým ľuďom zasa postupne zovšednie život aj so všetkým, čo prináša. Zovšednie práca, cestovanie, často aj peniaze, domov… Je však smutné, že niekedy zovšednejú aj veci, ktorými nás Boh chce prebúdzať z našej všednosti. To, čo by malo byť hybnou silou nášho života, stáva sa šedým a nepotrebným…
Mala by vari byť aj táto nedeľná omša a veľký zázrak premenenia v nej iba niečím všedným? Nestala sa nám časom iba povinnosťou? Lenže sám Kristus, ktorý sa premenil pred Petrom, Jakubom a Jánom, chce nás pri nej očistiť a oslobodiť od všednosti. Vzbudzuje v nás opravdivý zážitok stretnutia sa s Bohom, ktorý má vyústiť v naše radostné zvolanie: Rabbi, dobre je nám tu!
Všednosť je veľkým nebezpečenstvom, ktoré môže v nás zničiť mnohé krásne a ušľachtilé hodnoty. Uvažujme, napríklad, nad krásou manželskej lásky. Akonáhle manželia dovolia jej zovšednieť, akonáhle ju prestanú živiť, všetko to krásne, čo im prinášala, stane sa nudným, obmedzujúcim a hodným zahodenia. Takéto manželstvo sa ocitne na pokraji priepasti, a aby nestroskotalo, treba lásku oprášiť zo všednosti, oživiť ju novou silou a novým duchom, aby zasa spĺňalo svoju mimoriadnu úlohu vo vzťahu muža a ženy. To isté platí o rodine, práci, štúdiu, záujmoch… Aj tie treba oprašovať zo všednosti a oživovať ich, aby spĺňali svoju úlohu.
Všednosť nebezpečne útočí aj na duchovnú oblasť. Keď sa nám zunuje konanie dobra, svätá omša, láska k Bohu a jej rôzne prejavy, keď nám zovšednie naša viera, vtedy sa ocitneme na okraji priepasti, ktorá je hlbšia a nebezpečnejšia ako priepasť v pozemskom živote. Je dôležité, aby sme svoj život napĺňali živou, stále novou a vynaliezavou láskou k Bohu.
Ježiš Kristus je na pomoci každému, kto sa chce zbaviť všednosti života a každý deň znovu a znovu hľadá vo svojom srdci a duši novú a väčšiu lásku k Bohu. Lebo láska nemôže zostať na jednom bode, nemôže sa stať mŕtvou, ale musí stále rásť. Rastie naša/moja láska k Bohu? Prispievam k jej rastu aj v mojej rodine, v práci, v škole, v spoločenstve…?
Mnohým je známe meno Carlo Caretto (1910 – 1988), ktorý bol predsedom katolíckej mládeže Talianska, prispieval do katolíckych časopisov, písal knihy a bol uznávaný ako sebavedomý muž, ktorý veľa urobil pre Cirkev. Ale prišla kríza. Svoje celoživotné vyznanie zhrnul v knihe Veď Ty si môj Otec. Píše: Vtedy (v čase krízy) som zažil mohutný Boží zásah do môjho života. Keď som Bohu kládol otázky, namiesto odpovedí namieril zakaždým proti mne radikálnu požiadavku – teba chcem. Už nechcem tvoju činnosť, ale chcem tvoju lásku, preto sa vzdaj všetkého. Poď so mnou do púšte a tam prehovorím k tvojmu srdcu. A ja som šiel a začal som chápať Božiu lásku k ľuďom. Pochopil som, že Boh nestojí po boku boháčov alebo pohodlných, ktorí potrebujú k modlitbe trávniky, pohodlie a všetko naj… Pochopil som, že Boh je s chudobnými, je s matkou, ktorej sa motá pod nohami plno detí, je s roľníkom, ktorému ťažká robota odobrala reč, a keď sa chce modliť, nezvýši mu sila na iné, len na ťažký vzdych.
Tento veľký muž odišiel do púšte, na Saharu, aby tam oživil svoju lásku k Bohu. Odišiel do púšte, aby sa zbavil všednosti. Ale čo my? My nemôžeme odísť do púšte, ale púšťou je aj izba v ktorej žijeme, asfalt našich ciest, ale aj miesta, kde ľudia žijú v hojnosti. Púšťou sú naše rodiny, mestá, ale aj naše duše. Tam všade máme pracovať s horlivou láskou k Bohu, s odstraňovaním vlažnosti a všednosti, ktorá ničí veľké veci. A k tomu nám pomáha Eucharistia, táto úžasná a jedinečná možnosť stretnutia sa s Bohom, ktorý nás neustále uchvacuje svojou láskou.
Túto skutočnosť nám pripomína dnešná nedeľa a pozýva nás, aby sme sa oživili zážitkom apoštolov a zakúsili ten istý okamih so stretnutia s osláveným Kristom ako ho prežili oni.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín