Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Kvetná nedeľa – rok B

Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“ Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“ Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ Vedno s nim ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo. A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov.“ A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

Mk 15, 1- 39

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Tri kríže stoja na Kalvárii. Pozornosť všetkých sa upiera na prostredný. Ostatné dva kríže sú iba hroznou dekoráciou prostredného – Kristovho. Veľkňazi, farizeji, zaslepený dav posmešne a s nenávisťou vykrikujú: Pozrite, všetci traja zločinci boli spravodlivo potrestaní! A do toho posmievania a urážania zaznieva Ježišov bolestný hlas: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.
Na chvíľu nastáva hrobové ticho, lebo táto modlitba ohromila všetkých, dokonca aj lotrov. Aj oni sa posmievali a preklínali tých, ktorí ich na kríže zavesili. Ale teraz sa so zvedavosťou pozerajú na prostredný kríž a v duchu rozmýšľajú, kto môže na ňom visieť, keď prejavujú oň záujem aj náboženskí predstavitelia.
Najskôr prehovorí lotor ukrižovaný na ľavej strane: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba, aj nás! To ako keby povedal: Keby si bol opravdivý Mesiáš, tak by si tu nevisel a nemodlil sa za svojich katov. Inak by si s nimi zatočil a ukázal im, kto si. A keďže sme na jednej lodi, zachránil by si aj nás. Ale ty nič nedokážeš, vždy si len veľa hovoril, ale nič si neurobil. Jednal si ako podvodník a zaslúžiš si, čo ti patrí! Ľavý lotor zastupuje ľudí, ktorí sa síce o Krista nezaujímajú, ale keď potrebujú pomoc a ona neprichádza, hnevajú sa a s výčitkou sa pýtajú: Prečo nepomáhaš? Prečo práve ja a prečo práve mne? Prečo si to dopustil? Potom sa nečuduj, že čím ďalej, tým viac ľudí v teba neverí!
Lotor, ukrižovaný po pravej strane všetko ticho pozoruje a Ježišova modlitba ním otriasla, lebo tak sa predsa zločinec nemôže modliť. Z toho pochopí, že v strede nevisí obyčajný človek, ale musí to byť prisľúbený Mesiáš. Lotor sa nikdy nerozprával s Bohom, tak ako Abrahám, ani nepočul jeho hlas ako Mojžiš z horiaceho kra, nevidel betlehemskú hviezdu ako Mudrci, nepočul Krista kázať, ani nebol svedkom žiadneho jeho zázraku. Videl ho iba potupeného, zneváženého, zakrvaveného, ukrižovaného, a predsa uveril, že je nevinný, že je Mesiáš, a preto pokorne vyznáva: My trpíme spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. A potom dodal: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
Odkiaľ sa v ňom vzala taká viera? Je to prvé ovocie Ježišovej modlitby za hriešnikov. Otec vypočul Synovu prosbu a odsúdencovi na smrť, ako prvému, dáva dar viery. Tohto daru sa nedostalo ani farizejom, ani zákonníkom, ani veľkňazom, lebo oni oň nestáli a neprosili oň, odmietli tesárovho syna ako posmešne volali Ježiša. Im boli určené slová Žalmistu: … majú oči, a nevidia, majú uši, ale nepočujú…
Viera je dar, ktorý Boh človekovi ponúka, ale mu ho nevnucuje. Všetci do istej miery visíme na kríži povinností, starostí a bolestí a vedú z neho iba dve cesty. Jedna kajúceho lotra: Dnes budeš so mnou v raji…, teda cesta spásy alebo cesta zatvrdilého lotra, ktorý zomieral s nenávisťou v srdci a tá vedie do večnej záhuby. Každý si úplne sám a slobodne volí svoju cestu.
Svätý Izák Sýrsky nás povzbudzuje, aby sme sa stali opití vierou v Boha. Myslí tým, byť tak ponorený v našom vzťahu s ním, že sme neustále pod vplyvom jeho milosti. Jedine tak môžu byť uzdravené choroby zmyslov a vášní, ktoré z nich vychádzajú. V tom spočíva aj správne pochopenie kresťanského asketizmu. Namiesto vyhľadávania rozptýlenia a zábavy, máme hľadať samotu a ticho. Srdce môže byť očistené len vtedy, keď je vtiahnuté do tajomstva Boha.
Ďakujeme ti, Pane, za veľký dar viery a prosíme o milosť, aby sme v nej vytrvali až do konca, žili z nej, a aby sme v hodine smrti mohli prosiť ako hriešnik: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva… a mohli počuť tvoju odpoveď: Dnes budeš so mnou v raji…

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký