Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Sviatok Zjavenia Pána – rok B

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ“? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: – A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1- 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Sviatok Zjavenia Pána je naším sviatkom, lebo ukazuje, že Ježiš neprišiel len kvôli vyvolenému národu, ale prišiel aj kvôli všetkým. V pohanských mudrcoch privítal všetkých, a teda, aj nás. A túto chvíľu stále obnovuje tým, že nás volá k sebe rôznym spôsobom a my zasa tým, že ho uznávame ako svojho Pána.
Slová proroka Izaiáša, ktoré sme čítali v dnešnom 1. čítaní: Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou, znejú ako fanfáry alebo ako hlas zvonov na počesť Mesiáša. K tomu sa má pridať aj náš hlas, lebo všetci na tomto svete máme jednu vznešenú úlohu, ku ktorej sme povolaní, aj keď každý iným spôsobom – hľadať Spasiteľa a Mesiáša.
K poznaniu Boha boli povolaní aj traja Mudrci, ktorí viac ako panovníci, boli učenci, zapodievajúci sa prírodnými vedami a zvlášť hvezdárstvom. O Ježišovi sa dozvedeli od Židov, ktorí už vtedy boli roztrúsení v rôznych krajinách sveta a okrem toho dostali aj od Boha zvláštne poznanie, že keď uvidia na nebi jasnú, žiarivú hviezdu, bude to znamenie, že na svet prišiel Boh – Kráľ.
Boh ich volal, ale nenútil. Neprišiel k nim, ale oni museli kráčať za ním. A nemali to ľahké. Najskôr príprava na cestu, ktorá bola dlhá a namáhavá a tiahla sa pravdepodobne územím dnešného Turecka, Iránu, Iraku a Arménska. A keď konečne prišli do Jeruzalema, tam ich čakalo sklamanie. Mysleli si totiž, že celá krajina bude žiť v slávnostnej nálade z narodenia nového kráľa, ale oni všade videli iba všedný život a v kráľovskom paláci spozorovali dokonca strach z tejto udalosti. Ďalšej skúške boli vystavení aj v Betleheme, keď našli všetko inak, ako si cestou vysnívali. Ale oni v tejto skúške obstáli.
Hmotársky duch dnešného sveta by bol spokojný s Vykupiteľom, ktorý by mal pre nás iba samé dary, radosť a šťastie. Avšak pri hľadaní Boha, málokedy tomu tak býva. Tu platí zásada, ktorá platila aj u troch Mudrcov: Boh ťa volá, ale nenúti. Boh ponúka, ale nesľubuje, že všetko vykoná za teba. Počítaj s tým, že na ceste za Ježišom budeš musieť prinášať aj obety.
A práve ochota, nadšenie a horlivosť u niektorých ochabne už pri prvej skúške, iní odpadávajú v polovici cesty, ale sú aj takí, čo majú cieľ už na dosah ruky a práve vtedy sklamú. Poznáme veriacich, ktorí horlivo chodili do kostola, pristupovali k sviatostiam, ale potom, akoby uťal. A sú aj také prípady, že niektorí z „bývalých veriacich“, postavia sa medzi Kristových nepriateľov a využívajú každú príležitosť, aby si „kopli“ do Cirkvi, pápeža, biskupov či kňazov… Ježiš to síce predpovedal: Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás…, ale každý takýto útok je veľmi bolestný a úprimne veriacich trápi.
Slávny maliar Führich (1800–1876) namaľoval obraz osôb, hľadajúcich Vykupiteľa. V ľavom hornom rohu namaľoval pastierov, v pravom troch Mudrcov, v ľavom dolnom sú Herodesoví vojaci a v pravom stojí Judáš. Aké je vysvetlenie obrazu? Títo všetci hľadali Vykupiteľa, ktorý je namaľovaný uprostred, a ktorý všetkým kladie otázku: Koho hľadáte?
Aj my si položme túto otázku a buďme pri hľadaní Boha trpezliví, vytrvalí a nedajme sa odradiť prekážkami a obetami. Ako sa traja Mudrci klaňali Ježiškovi v Máriinom náručí, tak aj my si uctievajme Božiu Matku a prosme ju, aby sme s jej pomocou a pod jej ochranou šťastne doputovali do nebeského Betlehema.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi