Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. veľkonočná nedeľa – rok C

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“

Jn 10, 27- 30

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Každý človek vo svojom živote okrem iných úloh a zamestnaní je aj strážcom. Stráži osobné vlastníctvo, vlastníctvo firmy, rodiny, bytovky, v ktorej žije… Stráž sa oficiálne drží v závodoch, podnikoch, obchodných domoch, družstvách, na úradoch… Strážcami sú ale aj kňazi, ktorí strážia Ježišovu radostnú zvesť a snažia sa ju neporušenú odovzdávať.
Dnes sa chceme vrúcne modliť, aby boli vo svete a v každom národe tí, ktorí počúvajú Pánov hlas a idú za ním. Tí, ktorí vo svete žijú podľa Kristovej náuky, pracujú pre ňu a rozdávajú ju.
Strážiť v tme je temer nemožné. Strážnik bez svetla nič neustráži, jeho zrak neprenikne hustú hmlu, a preto sa na strážnych miestach montujú silné reflektory, ktoré vysielajú jasné lúče. Aj kňaz má byť svetlom tohto sveta, ktoré dostal mocou kňazského svätenia. Ani najväčšia temnota hriechov nemá silu zahasiť svetlo, ktoré z neho žiari. Apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom píše: Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Kňaz má byť svetlom a jeho veľkým poslaním je toto svetlo zapaľovať a šíriť.
Svätý Ján Pavol II. 2. marca 1980 sa týmito slovami prihovoril mladým ľuďom: Najdrahšia mládež! Chcel by som sa na vás obrátiť so zvláštnou výzvou. Pozorne počúvajte a pochopte, že chcem hovoriť o veľmi dôležitých veciach. Ide o zasvätenie celého svojho života službe Bohu a Cirkvi. Ide o zasvätenie v hlbokej viere, so zrelým rozhodnutím a presvedčením. Je to zasvätenie, ktoré sa nemá nikdy ľutovať. Pán vždy bude volať a vždy budú ľudia ochotní a k dispozícii. Aj vy však musíte počúvať. Svojím rozumom, osvieteným vierou, musíte poznávať mimozemský rozmer Božieho všeobecného vykupiteľského plánu. Viem, že veľmi veľa vecí na tomto svete a príliš veľa aktuálnych udalostí vás znepokojuje. Práve z toho dôvodu vás prosím, aby ste sa vážne zamysleli. Otvorte svoje srdcia radostnému stretnutiu so zmŕtvychvstalým Kristom. Dovoľte v sebe pôsobiť sile Ducha Svätého a nechajte sa nadchnúť k správnej voľbe cesty vášho života. Proste o radu. Kristova Cirkev je povinná pokračovať vo svojom poslaní vo svete. Ona vás potrebuje, lebo prácu treba vykonať. Keď vám hovorím o povolaní a prosím vás, aby ste išli tou cestou, som poslušným a pokorným služobníkom lásky, ktorá povzbudzovala Krista, keď povolával učeníkov, aby išli za ním.
Dejiny Cirkvi poznajú mnohých autentických svedkov Ježišovho svetla, ktorí prišli vydať svedectvo pravde. Takým svedkom bol Ján Mária Vianney, ktorý mal stále zapálenú dušu k lovu mnohých sŕdc. Svedkom bol aj Damián De Veuster, ktorý dobrovoľne šiel na ostrov malomocných Molokai, aby im uľahčil ťažký osud. Svedkom tohto sveta bol aj Vincent de Paul, ktorému tak veľmi záležalo na úrovni kňazských povolaní, že sa im neustále venoval, pripravoval pre kňazov konferencie a neustále vyzýval k modlitbám za nové kňazské povolania. Svedkom však bol aj Titus Zeman, ktorý s nasadením vlastného života pomáhal mladým mužom, aby sa v slobodnom svete mohli stať kňazmi.
Dnešnú krásnu nedeľu kňazských povolaní prežime v modlitbe s týmito úmyslami:
– Modlime sa za kňazov a Bohu zasvätené osoby, aby našli vhodné slová, ktorými by veriacim ukázali život v správnom svetle.
– Modlime sa za mladých, na ktorých sa Ježiš ústami pápežov obracia s výzvou, aby ho nasledovali, aby vedeli správne hodnotiť veci tohto sveta a dokázali sa s nerozdeleným srdcom oddať Kristovi, Cirkvi a dušiam.
– Modlime sa za rodičov a za rodiny, aby sa im podarilo vytvoriť kresťanské prostredie, v ktorom by sa ich deti rozhodli zvoliť si duchovný stav.
– Ďakujme, že Pán si aj v týchto rokoch, keď Cirkev pre mnohých stráca príťažlivosť, volí na Slovensku nové povolania.
Nezabúdajme však aj na slová nášho pána arcibiskupa, ktorý v Pastierskom liste vyhlasujúcom Rok modlitieb za kňazské povolania v našej arcidiecéze, píše: Mali by sme však pomýlený obraz o Bohu, keby sme si mysleli, že my musíme Boha upozorňovať na to, čo potrebujeme a čo je dobré pre nás. Práve naopak, ako to spomína celá tradícia, naša modlitba nám samým pomáha, aby sme si my uvedomili, ktoré dobré a nevyhnutné dary potrebujeme v duchovnej oblasti od Pána, a aby sme sa stávali vnímavými, počúvajúcimi, prosiacimi a vďačnými za tieto dary.
Preto dnes prosme spoločne: Pane, daj nám nových strážcov a šíriteľov svetla tvojej radostnej zvesti!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco