Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. adventná nedeľa – rok A

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: – Naším otcom je Abrahám! – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Mt 3, 1- 12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keby som sa vás spýtal, čo vám najviac lezie na nervy pri pozeraní televízie, mnohí by odpovedali, že sú to reklamy. Tí, ktorí sa zaoberajú ich výrobou však vedia, že vyrobiť reklamu je skutočná veda, lebo spotrebiteľa musí upozorniť, nalákať, zaujať, vychváliť mu tovar…
Po prečítaní dnešného evanjelia, môžeme mať pocit, že Cirkev nevie robiť dobrú reklamu. Začiatok adventu patril síce slovám očakávania, viery a bdelosti srdca. Patril slovám: prebuďte sa a počúvajte, ale dnešná nedeľa je podstatne ostrejšia a doslova nás burcuje tvrdými slovami.
Predstavuje nám Jána Krstiteľa, ktorý iba neupozorňuje, ale priamo provokuje. Od mladosti bol určený k tomu, aby sa stal nazirejcom, teda čistým. Nikdy sa nestrihal, nepil víno, nedotkol sa ženy a poznal iba jedinú lásku – lásku k Bohu. Mladý odchádza na púšť, kde žije dlhé roky sám, bez domova, bez majetku, opásaný kusom kože, vysoký, kostnatý, opálený, s dlhými vlasmi, bradou a fúzami, ktoré mu zakrývali tvár. Ale čo je najdôležitejšie o ňom povedať je, že bol svätý, bol najväčším Božím prorokom, veď sám Ježiš o ňom vyhlásil: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.
Ján sa pozeral na svet Božími očami a z jeho úst vychádzali slová ťažkého obvinenia. Nediplomaticky a netakticky sa staval proti vrstve farizejov a saducejov, lebo keď sa aj oni prišli dať pokrstiť, miesto chvály ich karhal. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: - Naším otcom je Abrahám! - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. A na ich otázku, čo majú robiť, odpovedá: Prinášajte ovocie hodné pokánia!
Možno si niekto povie: Ale im dal... Dobre im tak, nafúkancom… Lenže pozor! Jánove tvrdé slová sú určené aj nám. Čo by nám, v dnešnej dobe, asi povedal? Vy, ktorí sa nazývate kresťanmi, pripravte cestu tomu, ktorý príde po mne, lebo on má omnoho vyššie nároky! Obráťte sa a robte pokánie! Prinášajte ovocie dobrých skutkov a nezabúdajte, že Kristus sa chce pozerať na ľudí pomocou vašich očí, chce sa prejaviť vaším slovom a vaším konaním. Zdôrazňujem, že v ruke má vejačku, aby vyčistil svoje humno. Pšenicu zhromaždí a plevy spáli v ohni. Preto aj vám platí napomenutie: polepšite sa, odstráňte pýchu, tvrdosť a hrubosť. Opäť si hľadajte cestu k manželovi, manželke, rodičom alebo deťom, k susedovi, spolužiakovi, spolupracovníkovi… Zmierte sa s Bohom a robte pokánie!
Mladý človek si obliekol roztrhané vrece, prepásal sa motúzom a vydal sa do ulíc mesta. Prvý dojem, ktorý z neho ľudia mali, bol, že je to dajaký chudák a blázon. Keď sa mu však pozreli na chrbát, uvideli tam veľkú ceduľu s nápisom: V treťom svete zomierajú ľudia od hladu a my si tu hodujeme! Mnohí v tej chvíli prestali na neho pozerať ako na blázna a iste sa našli aj takí, ktorí začali uvažovať nad tým, čo chce ľuďom povedať. A pochopili, že keď sa mladému človekovi niečo nepáči, dáva to najavo svojským spôsobom.
Všimli sme si paralelu medzi oným mladým mužom a Jánom Krstiteľom? Aj jeho považovali mnohí za blázna, ale tak isto sa správali aj k jeho Majstrovi. Evanjelista Marek píše: (Ježiš) vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: Pomiatol sa.
Jánom Krstiteľom by sa mal stať každý z nás. Chce to však určitý postup. V prvom rade ja sa musím zmieriť s Bohom a robiť pokánie, a potom mám právo na pokánie vyzývať aj ľudí okolo seba. A nebuďme smutní, keď nás budú mnohí považovať za bláznov, lebo tak sa správali aj k nášmu Majstrovi, aj k prorokom a pre nás má to byť vlastne cťou!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Streda - 24.4.
Svätého Juraja, mučeníka
Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.4.
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
Nedeľa - 28.4.
5. veľkonočná nedeľa
Pondelok - 29.4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)
Utorok - 30.4.
Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi