Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. adventná nedeľa – rok A

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda, čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: „Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Mt 11, 2- 11

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Hoci Vianoce podľa mnohých sú najkrajšími sviatkami v roku, možno tých, ktorí sa usilujú o duchovný život, postihuje akási nostalgia v úzadí ich duše. V hlavách im totiž víria otázky, ktoré môžu vyznieť aj ako určitá výčitka Ježišovi: Prečo za 2000 rokov nepremenil svet? Prečo nevyriešil otázku hladu, vojen, zrady, nelásky, nenávisti…? Na tieto neľahké otázky sa nám pokúsi odpovedať dnešné evanjelium.
Ján Krstiteľ je v žalári pre Boží zákon a hrdinsky znáša utrpenie, ktoré ho však psychicky oslabuje. Vznikajú u neho pochybnosti dokonca aj o Kristovej osobnosti, preto posiela k nemu svojich učeníkov s jedinou otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného? Z Jánových úst táto otázka mohla vyznieť príliš prekvapujúco. On si podľa proroctiev predstavoval inak Mesiáša, a tak ho aj líčil ľuďom. Hovoril o ňom: Ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí dosýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.
Ježiša neurazilo, že Ján má pochybnosti a posiela mu odpoveď, v ktorej naznačuje, že o Mesiášovi sa skutočne predpovedalo, že bude mocný, bude súdiť a trestať. Ale sa predpovedalo aj to, čoho si Židia ani Ján nevšimli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Pohoršením iste myslel na Jána, lebo sa nejavil podľa predstavy, že Mesiáš bude mocný a trestajúci. On je skôr láskavý a zhovievavý a svoju lásku a zhovievavosť zavŕši smrťou na kríži.
Kristus cez Jána odpovedá aj nám. Dnes mnohým pripadá tiež inakší ako si ho predstavujú. My sa totiž nazdávame, že Boh by mal robiť poriadky vo svete prísnou a trestajúcou rukou, mal by vyničiť všetkých zlých ľudí a ponechať iba dobrých. Potom by na zemi konečne zavládol pokoj a šťastie. Lenže Ježiš má iný názor ako my. On necháva rásť do žatvy s pšenicou aj kúkoľ a nevytrháva ho, nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, lebo on prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Takýto je Ježiš! Láskavý, zhovievavý, milosrdný, ktorý nechce zmeniť svet zabíjaním hriešneho človeka, ale láskou k nemu.
30. júna 1946 po norimberskom procese prevážali odsúdeného nacistického politika Rudolfa Hessa a v Krakove na železničnej stanici ľudia spoznali tohto kata, ale nikto do neho nehodil kameň ani mu nikto nenapľul do tváre. Prečo? Dôvodom bola spomienka na to, že chcel byť kňazom, veľkým človekom, no stal sa jedným z najväčších zločincov. Spovedné tajomstvo zahalilo tajomstvo tohto človeka.
Kňaz spomínal ako bol pri umierajúcej rehoľnej sestre. Usmievala sa. Na otázku prečo, odpovedala: Celý život som sa snažila nesúdiť, odpúšťať, a keď sa chystám stretnúť s Ježišom, verím, že budem svedkom slov: Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
Nech nás hlboko zasiahne Ježiš, ktorého sme si spolu s Jánom predstavovali ako trestami bude meniť svet. Dal nám však odpoveď, že Boh nechce konať podľa našich predstáv, ale svojou láskavosťou, zhovievavosťou a milosrdenstvom chce zmeniť človeka a zachrániť ho.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco