Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Nanebovzatie Panny Márie – v roku B

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?  Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1,39-56

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Každý človek sa v živote musí podriadiť jednej ceste, ceste do večnosti. Je to cesta o ktorej s určitosťou vie, ale nepozná čas ani spôsob ako po nej prejde.
Túto cestu musela prejsť aj Mária, keď počula posledné Božie volanie, volanie do Otcovho domu – do neba. Bola iná, ako keď sa ponáhľala k Alžbete alebo do Betlehema, a ani nebola podobná ceste na Kalváriu či do Večeradla. Pápež Pius XII. o tejto skutočnosti informoval celú Cirkev, keď 1. novembra 1950 oznámil: Nepoškvrnená Božia Rodička, vždy Panna, bola po skončení pozemského života vzatá s telom i s dušou do nebeskej slávy.
Nemyslime si, že odchod z tohto sveta bol pre Máriu úplne bezproblémový. Aj ona musela pretrhnúť spojenie so všetkým, čo si na tomto svete zamilovala. Musela opustiť rodiacu sa Cirkev, apoštolov, priateľov aj susedov. Musela opustiť svet, v ktorom videla Božiu krásu a múdrosť. Ale napriek bolestnému lúčeniu vyslovila svoje áno, nech sa stane Božia vôľa. Vyslovila túto poslednú modlitbu a za odmenu uvidela Božiu tvár, tvár svojho Syna aj tváre všetkých spravodlivých, ktorí ju predišli do večnosti. Nebo je slávou Márie, našej Matky, je miestom jej večného života. Je to však miesto aj každého jedného z nás, konečná stanica, do ktorej putujeme počas pozemského života. Tu nás čaká naša Matka a už dvetisíc rokov priťahuje k sebe pútnikov, po skončení ich pozemského života.
Už od 6. storočia máme správu o podivnej smrti Panny Márie z úst zbožných mníchov, čo svätopisci nikdy nezaznamenali. Podľa starej tradície Mária zomrela, ale po smrti bola vzkriesená, podľa iných bolo jej mŕtve telo anjelmi prenesené do pozemského raja. Mária sa tak stala novou Evou. Takto o tom píše na východe Joann zo Solúna (610-649), Ján z Damasku či Andrej z Kréty. Tak na východe už v 6. storočí je sviatok Zosnutia Panny Márie jedným z dvanástich hlavných sviatkov. Z tej doby sa zachovali správy, že zobrazenie usnutia Panny Márie bolo v kostoloch veľmi rozšírené. Na západe zobrazenie usnutia Panny Márie sa rozšírilo v stredoveku. Deň smrti Panny Márie bol stanovený na 15. august, pretože ešte pred Efezským koncilom roku 431, kedy dali Panne Márii titul Bohorodička, bol tento sviatok známy. V Knihe múdrosti čítame: Závisťou diabla však prišla na svet smrť, skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou. Smrť okúsia len tí, ktorí patrili svetu, a tak niet divu, že už starý liturgický text o Panne Márii píše, že bola vzatá na nebesia. Dlhú históriu tohto sviatku ukončil pápež Pius XII. konštitúciou Munificentissimus Deus z 1. novembra 1950, ktorý vyhlásil za článok viery učenie o nanebovzatí Panny Márie. Je potrebné povedať, že obsah náuky treba chápať predovšetkým teologicky, nie iba fundamentalisticky.
Spomeňme ešte svätého Alfonza, ktorý slávi liturgický sviatok 1. augusta. Tento zakladateľ rehole Redemptoristov, obrazne povedané, neurobil bez Márie ani krok. Vždy, keď počul udrieť na kostolnej veži hodiny, pomodlil sa Zdravas Mária. A keď bol už starý a hluchý, potom prosil mladého spolubrata, aby vždy, keď bude biť zvon, ho upozornil, aby sa nezabudol pomodliť svoju obľúbenú modlitbu. Takto každú hodinu pozdravil milovanú nebeskú Matku.
Myslím, že dnešný sviatok aspoň trocha zmierni náš strach pred smrťou, s vedomím, že nás čaká Matka, ktorá nám vyprosuje silu, pripraviť sa na poslednú cestu do našej opravdivej vlasti, do nášho skutočného domova. Nespúšťajme sa Márie, žime ako jej milované deti! Často ju pozdravujme modlitbou a pamätajme, že cez ňu ľahšie prídeme k Ježišovi, veď ona je bránou do večného života!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco