Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

29. nedeľa v období „cez rok“ – v roku C

Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“

Lk 18, 1-8

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Z 1. knihy Kráľov 21,1-19 je známy prípad Nabotovej vinice, ktorý pomerne často čítame pri svätých omšiach: Jezraelský Nabot mal vinicu, ktorá bola v Jezraeli, v susedstve paláca samarijského kráľa Achaba. Achab povedal Nabotovi: Daj mi svoju vinicu, bude mi na zeleninovú záhradu, lebo je tesne vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu. Alebo ak sa ti viac páči, dám ti za ňu v peniazoch, koľko je hodna. Nabot odpovedal Achabovi: Božechráň, aby som ti dal dedičstvo po svojich otcoch! Achab išiel domov mrzutý a nahnevaný pre slovo, ktoré mu povedal jezraelský Nabot: Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch! Hodil sa na lôžko, odvrátil si tvár a nechcel nič jesť. Nato prišla k nemu jeho žena Jezabel a spýtala sa ho: Prečo ti je duch taký zronený a nechceš jesť? Odpovedal jej: Hovoril som s jezraelským Nabotom a povedal som mu: Daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu vinicu. On však odpovedal: Nedám ti svoju vinicu. Jeho žena Jezabel mu na to povedala: Máš ty ale moc nad Izraelom. Vstaň, jedz a rozveseľ sa, ja ti zaopatrím vinicu jezraelského Nabota. Potom napísala v mene Achaba list, udrela naň jeho pečať a poslala list starším a predstaveným jeho mesta, ktorí bývali s Nabotom. V liste napísala toto: Vyhláste pôst a Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľud! Oproti nemu posaďte dvoch mužov, vyvrheľov. Oni nech dosvedčia: Rúhal sa Bohu a kráľovi. Potom ho vyveďte a ukameňujte, nech zomrie! Jeho spoluobčania, starší a predstavení, ktorí bývali v jeho meste, urobili tak, ako im odkázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Priviedli tých dvoch mužov, vyvrheľov, posadili ich oproti nemu a tí vyvrheli dosvedčili Nabotovi pred ľudom: Nabot sa rúhal Bohu a kráľovi! I vyviedli ho za mesto a ukameňovali ho tak, že zomrel. Potom poslali Jezabel odkaz: Nabota ukameňovali, je mŕtvy. Keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a je mŕtvy, povedala Jezabel Achabovi: Vstaň a zmocni sa vinice jezraelského Nabota, ktorú sa ti zdráhal dať za peniaze, lebo Nabot nežije, zomrel. Keď Achab počul, že Nabot je mŕtvy, zobral sa a šiel dolu do vinice jezraelského Nabota, aby sa jej zmocnil. Vtedy Boh oslovil Tesbana Eliáša: Vstaň a choď v ústrety izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabotovej vinici. Zišiel do nej, aby sa jej zmocnil. Povedz mu: Toto hovorí Pán: Vraždil si a zmocnil si sa dedičstva! Povedz mu toto: Na mieste, kde psy lízali Nabotovu krv, budú lízať aj tvoju krv.
Na tento smutný príbeh akoby reagovali slová dnešného žalmu: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem a chcú byť balzamom na naše ubolené duše. Koľkokrát sme sa v živote ocitli v neriešiteľných situáciách? Nemáme aj my často pocit, že sa nám ukrivdilo a niet na svete nikoho, kto by nám pomohol? Keď po rokoch zodpovednej a svedomitej práce zistíš, že nie si dostatočne ocenený a na tvoje miesto, kde si strávil toľké roky, čaká už niekto iný, kam sa pôjdeš sťažovať či obhajovať? Alebo, keď príde na teba nešťastie či nevyliečiteľná choroba, kto ti pomôže?
Odpoveď na tieto otázky nám dáva vdova z dnešného evanjelia. Nevieme presne v čom sa jej udiala krivda, ale keďže nemá manžela, nemôže sa obrániť sama. V jej správaní môžeme zdôrazniť tri veci: vedela, kto jej pomôže, naliehavo prosí a vytrvale prosí. Sudca, ktorý sa Boha nebál a ľuďmi pohŕdal, kvôli svojmu pokoju a bezpečnosti ju napokon vypočul a pomohol jej. Ježiš povedal toto podobenstvo preto, aby ním zdôraznil, že sa treba stále modliť a neochabovať.
Každý z nás má svoje problémy, ťažkosti, ale aj zlozvyky, z ktorých sa nevie dostať. Máte deti či príbuzných, ktorí sa vzdialili od Boha a nemajú chuť ani silu sa vrátiť späť? Z dnešného Božieho slova by sme mali vedieť, kto nám pomôže. Veď, čo hovorí dnešný žalm? Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Boh je ten, ktorý stvoril nebo i zem, je ten, ktorý nikdy nespí, ktorý vždy stojí po mojej pravici, chráni ma od zlého a vždy bude chrániť môj život. Taký je náš Boh, ku ktorému sa modlíme. Je ten istý, ktorého vzýval so zdvihnutými rukami Mojžiš a  Izraeliti v boji zvíťazili. Sám Ježiš nás povzbudzuje: Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni.
Predsa však môže niekto namietať: Koľko rokov sa modlím a neprichádza to, o čo prosím! Tu si treba uvedomiť, že Božia odpoveď na naše prosby môže byť trojaká: áno, nie, počkaj! V každom prípade je to však odpoveď najlepšia pre náš život. Je to Boh, ktorý chráni náš život, a my až časom pochopíme, že aj jeho nie na našu modlitbu je správne, lebo sme žiadali niečo, čo by nám pre večnosť bolo neužitočné.
Pán často neodpovedá na naše modlitby, ale chce nás nechať čakať. Prečo? Chýba mu snáď moc alebo ochota, urobiť to? Nie! Ale nám chýba dispozícia prijať dar, o ktorý prosíme. Preskúmajme svoje modlitby či sú naozaj také naliehavé ako to bolo v prípade vdovy z podobenstva. Alebo je to iba všeobecne Bohu predložený problém, v ktorého splnenie veríme sami len hmlisto? Boh nás necháva dlhší čas prosiť, aby sa náš problém stal takým naliehavým, že budeme k nemu volať dňom i nocou. Vtedy nás obráni a  my si to budeme až vtedy naozaj vážiť.
Istý muž spomínal ako sa dostal k viere a potom sa modlil za svojich troch súrodencov, ktorí vieru nemali. Božia odpoveď bola zaujímavá. Jeden brat sa obrátil po dvoch rokoch modlitby, ďalší po dvanástich a tretí po dvadsiatich piatich. Pán má pripravený dar na základe našej modlitby, ale prijímateľ musí v živote dôjsť až tam, kde mu Boh dar odovzdá.
Dnešné Božie slovo nás uisťuje, že Boh je naším ochrancom, je strážcom nášho života a nenechá nevypočutú ani jednu modlitbu, ale obráni vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom aj nocou.
Vytrvajme teda v modlitbe za seba aj za iných, majme akoby stále pozdvihnuté ruky ako Mojžiš k modlitbe, lebo inak prehráme všetky bitky ako Izraeliti s Amalekitmi. Náš život na zemi je neustály boj, ktorý nemôže byť prehrou, lebo veríme a vieme, že vždy môžeme počítať s Bohom.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi