Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Zjavenie Pána – v roku C

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ,A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.’“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1-12

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

K základným ľudským vlastnostiam patrí aj túžba po chvále. Človek sa rád podpíše na tom, čo urobil a dáva si patentovať svoje vynálezy. Ale existujú výtvarné diela geniálnych umelcov, na ktorých chýba podpis, lebo ako sami hovorili, každý ťah štetcom je aj ich podpisom.
Boh – Stvoriteľ je tiež geniálny umelec, ktorého dielom je náš svet i celý vesmír, ktorý tu stojí pred nami v celej svojej kráse aj zložitosti. Je taký obrovský a nekonečný, že človek si ho nedokáže ani predstaviť. To isté platí aj o jeho Autorovi, ktorý sám sa musel zjaviť ľuďom, aby ho mohli poznať, milovať aj poslúchať. A práve toto zjavenie je predmetom dnešnej slávnosti.
Ako sa teda Boh zjavuje? Je to v nadľudských a nadkozmických rozmeroch? Nie! Tak by ho ľudia nikdy nepochopili a nespoznali. Preto sa zjavuje ako dieťa, ktoré prichádza do ľudského sveta. Ako ľudia pristupujú k Božiemu vstupu do sveta?
Jedných predstavuje Herodes. Títo neuvažujú inak, iba mocensky, boja sa Božích požiadaviek a prikázaní, strachujú sa o svoju moc a majú obavy z konkurencie. Preto siahajú k násiliu, ktorým chcú znemožniť Božie zjavenie sebe aj svetu.
Druhú skupinu predstavujú tí, ktorí sklamali pri zjavení sa Boha svetu, čo boli kňazi, farizeji a zákonníci, teda odborníci na náboženské vedy. Hoci poznali odbornú literatúru, vedeli ľuďom poslúžiť presnými informáciami, ale pre seba nedokázali z toho vyvodiť žiadne dôsledky. Sú predchodcami tých kresťanov, ktorí iba nosia toto meno, lebo boli pokrstení, ale podľa evanjelia nežijú.
Tretiu skupinu tvoria pastieri aj Mudrci, ktorí nesklamali, hoci neboli odborníkmi na židovské náboženské otázky, ale kráčajú verne za tým, čo poznajú, vidia a počujú. Mudrci prichádzajú z oblasti Babylonskej ríše a vedomosti, ktoré majú o Mesiášovi, zanechali tam Židia, ktorí u nich boli v zajatí.
Aj my, kresťania, sme v rovnakom nebezpečenstve ako jeruzalemskí kňazi. Poznáme Vykupiteľa, ale často, žiaľ, nekráčame za ním a nenapodobňujeme jeho život. Lebo Pánovo zjavenie nie je iba udalosť dávnych dejín, veď Boh sa chce zjavovať svetu stále cez tých, ktorí v neho uverili. Tí majú byť hviezdou pre novodobých pohanov v duchu Pánových slov: Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Nešťastím pre dnešný svet je, že kresťania nedokážu ukázať svoju vieru. Keď si otvoríme Katechizmus, koľko výrazov tam nájdeme, ktoré nepočujeme v bežnej reči? Ak túto knihu vezme do rúk človek, ktorý v náboženstve nebol vyučený alebo nevyrastal v kresťanskej rodine, kniha je mu nezrozumiteľná a s nechuťou ju odloží. Možno niekto namietne, že každý nemá na to, aby vyučoval náboženstvo. Je to pravda, ale na jednu vec máme všetci a môžeme ju uplatňovať hneď a teraz: Žiť zodpovedne pred ľuďmi a s ľuďmi, aby v našej dobrote sa ukázala Božia dobrota, v našej vľúdnosti, Božia vľúdnosť a v našej ochote, Božia ochota. Nik nedokáže ani spočítať koľko takýchto možností máme každý deň!
Hardy Schilgen vo svojej knihe Ty a on reprodukuje vyznanie jedného mladíka: Bol som veľmi skazený, avšak jedno dievča urobilo na mňa taký dojem, že som sa potom vyhýbal hriechu. Keď som bol v nebezpečenstve či pokušení, obraz dievčaťa ma chránil, aby som nezhrešil. Ona bola mojím anjelom strážnym. Podobné dievča spomína aj nemecký básnik J. W. Goethe. Hovorí o ňom: V jej prítomnosti utíchli všetky vášne.
Boh sa chcel zjaviť svetu nielen na prvé Vianoce alebo pri návšteve Mudrcov, ale chce sa zjavovať aj dnes, nášmu svetu, našim súčasníkom, skrze mňa i teba, skrze nás, kresťanov a túži po tom, aby sme sa im stali anjelmi strážnymi.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen