Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. nedeľa v období „cez rok“ – v roku A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák,“ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon,“ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!“ No ja vám hovorím: „Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal.“ No ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je „áno - áno,“ „nie - nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

Mt 5, 17-37

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Spomínate si ešte na kňaza, ktorý vás prvý učil náboženstvo? Možno to bol prísny pán farár alebo usmievavý pán kaplán. Obaja však mali jeden cieľ, zasvätiť vás do právd nášho náboženstva. Rozprávali vám o milom Pánu Bohu, ktorý stvoril tento svet a doň človeka, ktorému stvoril telo zo zeme, vdýchol mu dušu a ukázal mu cestu šťastia, ktorá vedie do neba. O prvom človekovi, ako aj o každom človekovi, Boh vyhlasuje, že je stvorený na jeho obraz a podobu. Tento obraz hoci môže byť zamazaný aj poškodený, napriek tomu zostáva tým, čím ho urobil Stvoriteľ, Božím obrazom, ktorý sa nesmie zničiť.
V dnešnom evanjeliu sme počuli, že našim dávnym predkom bolo prikázané: Nezabiješ! Pri počutí tohto slova sa nám vynorí predstava ľudského tela, ktoré máme mať v úcte a nesmieme ho poškodzovať ani ničiť. Hriechov však, ktoré sú proti ľudskému telu je medzi ľuďmi veľké množstvo. Ľudia zabíjajú ešte nenarodené deti a honosne to nazývajú prerušením tehotenstva, pričom zabúdajú, že to, že čo sa preruší, po splnení určitých podmienok, môže pokračovať ďalej. Lenže potrat je nezvratný! Neprejde praktický týždeň, aby médiá neinformovali, že bol zabitý človek a hoci spoločnosť tieto vraždy trestá často dlhoročným väzením, vrahov neubúda. To nehovoríme už o hromadných vraždách vo forme vojen, ktorej jednu z nich máme doslova „za humnami“. Smutné na nich je, že tí, ktorí ich vyvolajú, často nebývajú potrestaní, ba ešte sa s nimi rokuje, aby prejavili veľkodušnosť a tragédiu zmiernili alebo zastavili.
Existujú však aj iné hriechy proti ľudskému telu: bitky, nedbalosť, hazardérstvo na cestách, alkohol za volantom ..., kde prakticky denne zomierajú nevinné obete. Ľudia však celkom vedome a dobrovoľne ohrozujú aj vlastné zdravie a život, nikotínom, alkoholom či drogami.
A tak dnes môžeme poukázať na jednu z príčin hriechu proti prikázaniu Nezabiješ, o ktorej hovorí Pán v dnešnom evanjeliu: Počuli ste, že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák,“ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon,“ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.
Ježiš týmito slovami poukázal na hnev ako na hriech proti ľudskému životu. Čo je vlastne hnev? Je to vnútorný popud, keď pred nami povstane dajaká prekážka a v takýchto chvíľach cítime ako sa v nás všetko vzoprie, doslova zovrie, a my sme unášaní, aby sme prekážku zlikvidovali. Zlikvidovať zlú prekážku, nie je zlom, veď aj Kristus sa rozhneval, keď videl znesvätený jeruzalemský chrám. Uplietol si bič a vyhnal odtiaľ tých, ktorí chrám znesväcovali. Keď však je prekážkou človek, to je už niečo iné a my sa musíme usilovať hnev udržať v určitých hraniciach a nesmieme povoliť, aby sa táto hrádza pretrhla, a ako živel povodne ničil všetko, čo mu príde do cesty. Hnev proti človekovi, podľa Ježiša, môže sa rovnať jeho zabitiu. A má pravdu! Veď koľkokrát neskrotený hnev spôsobil druhému zranenie alebo aj smrť! A čo, keď hnev v človekovi sa usadí a premení sa na ľadovú nenávisť, ktorá chladnokrvne číha na príležitosť vykonať pomstu?
Pred časom písali noviny o smrti 90-ročného starého muža, ktorého 80-ročná manželka chodievala každý deň plakať na jeho hrob. Raz prišla k hrobu a našla tam kyticu čerstvých kvetov. Hútala, kto ich tam mohol dať. Čerstvú kyticu našla aj po zvädnutí tej predchádzajúcej. Stále rozmýšľala, kto ju tam mohol dať a jej srdce sa postupne napĺňalo nenávisťou. A keďže sa situácia opakovala, rozhodla sa, že si počíha na toho, kto ich tam nosí. Podozrievala totiž dajakú ženu, ktorá dedka za života ľúbila. Keď kytica zvädla, celú noc sedela za pomníkom a čakala. Nad ránom sa objavila suseda s kyticou čerstvých kvetov. Tak ty si vábila môjho muža! a s motykou ju udrela po hlave. Ešte šťastie, že na krik susedy ľudia, ktorí bývali v susedstve cintorína zavolali sanitku. Polícia pomstiteľku obžalovala, ale súd sa nekonal, lebo zomrela a pobrala sa za mužom. Je to smutný príklad ako zo zlostných myšlienok pochádzajú zlé skutky.
Je však každý hnev zlý? Nie! Niekedy je doslova užitočný a človek musí aj trestať. K trestaniu je však potrebná odvaha, ktorú nám dá hnev, a keď je usmerňovaný rozumom, spravodlivosťou a láskou, je to spravodlivý hnev. Spravodlivým hnevom zahorel aj Pán na kupcov v chráme, ktorí ho svojimi kšeftami znesväcovali. Kde skončí dieťa, ktorému rodičia všetko povoľovali a doslova sa pre nich stalo ich bôžikom? Kde by skončila ľudská spoločnosť, keby nemala zákony a zlo by netrestala?
V Horskom kázaní Ježiš hovorí: Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Snažme sa ovládať svoj hnev, pomstychtivosť a prchkosť, ktoré už toľkokrát mali tragické následky na život ľudí! Čo znamená miernosť a ovládanie hnevu, ukázal sv. Klement Ján Mária Hofbauer, keď vyberal milodary na kláštor v uliciach Varšavy. Vstúpil aj do hostinca a jeden zo „štamgastov“ keď uvidel mnícha, vzal si do úst pivo a vypľul mu ho do tváre. Svätec sa premohol, utrel si tvár a s pokojom povedal: Toto bolo pre mňa a teraz by som prosil niečo pre kláštor a vyšiel z hostinca. Na druhý deň prišiel do kláštora muž, ktorý mu napľul do tváre, vyhľadal ho, veľmi sa ospravedlňoval, prosil o odpustenie a kláštoru dal veľkú sumu peňazí.
Povzbudení aj týmto príbehom, pýtame sa sami seba: Čo som získal hnevom? Čo som získal miernosťou a dobrotou?
Bojujme proti zlu, veď je to naša povinnosť, ale premáhajme ho iba dobrom!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín