Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Sviatok Svätého Štefana – v roku A

Štefan plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie, a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“ Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.

Sk 6, 8-10; 7, 54-60

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Najkrajším obdobím roka je jar, kedy celá príroda prekypuje životom, silou, krásou a pestré kvety dávajú nádej na bohatú úrodu. V živote človeka je podobným obdobím jeho mladosť. Je to čas sily, elánu, optimizmu, krásy, snov, nádejí, dôvery a lásky. Toto všetko príťažlivo sľubuje tým, čo ju ešte nedosiahli a tí, ktorých mladosť už opustila, radi by sa do nej vrátili. Učenci všetkých vekov pátrali ako by sa dala udržať, prichádzali s elixírmi života či s rôznymi extraktmi, ale márne. Mladosť trvá iba pár rokov, štedro sa rozdáva, a napokon uniká. Sľubuje mnoho, ale aj mnoho dáva a tým viac dáva, čím ju človek lepšie využije. Žiada však od neho aj určité vlastnosti a kvality, aby mu mohla poskytnúť všetku krásu, ktorú prináša. Požadované kvality sú: pocit zodpovednosti, láska ku pravde a čisté svedomie.
Práve dnes chceme hovoriť o týchto veciach, keďže si pripomíname život a smrť jedného hrdinského mladého muža, ktorý využil mladosť a vytvoril v sebe tak ideálne podmienky, že ani kruté kameňovanie ho nedokázalo zlomiť a on s láskou v duši opúšťa tento život, zrieka sa mladosti a práve v tomto postoji sa stáva vzorom pre mladých ľudí.
Získať pocit zodpovednosti je prvou podmienkou šťastnej mladosti. Vtedy si uvedomujeme, že každý náš skutok, myšlienky, slová aj skutky, majú ďalekosiahle následky pre budúce roky. Život, ktorý budeme neskôr prežívať, začína v mladosti, a aké základy preň vytvoríme, taký bude. Ťažké podmienky padnú raz na plecia každého mladého človeka a neraz budú veľmi tvrdé a zložité. Ak ho nájdu nepripraveného, bez pocitu zodpovednosti, nemilosrdne s ním zúčtujú. Apatia, ľahkomyseľnosť, nerozhodnosť, povaľačstvo, cynický úsmev a krčenie plecami, nesmú mať miesto u mladého človeka. V živote mladého človeka nikdy nesmie chýbať večerná otázka: Využil som dnes správne čas na prípravu na život?
Druhou nevyhnutnou podmienkou je milovať pravdu, hľadať ju a pridŕžať sa jej, riešiť životné problémy a neodkladať ich na ďalšie roky. Svetonázor, otázka viery, Boha, mravných princípov a  ich obchádzanie, vedie k bezcharakternej vlažnosti. Preto treba mať vždy otvorené oči a múdro rozoznávať, lebo ako Kristus hovorí: Draví vlci prichádzajú v ovčom rúchu, čo sú falošní proroci. Pravda sa nedá osvojiť a nájsť prečítaním jednej knihy či neustálym opakovaním nepremyslených fráz. Veci nemožno poznávať iba očami, ale aj rozumom. Dôležité je informovať sa, dať si veci vysvetliť u odborníka, ktorý nemôže mať záujem, aby klamal. Potom, keď pravdu človek nájde, treba ju milovať, hájiť a vyznávať celým mladistvým elánom aj cez posmešky, ponižovanie či odstrkovanie. Milovať pravdu býva niekedy veľmi tvrdé a boľavé, ale v tomto boji posilňuje istota, že sa boríme za dobrú vec, za Božiu vec.
Ak mladosť má rozvinúť všetky svoje krásy, človek jej musí ísť v ústrety s čistým svedomím. Ako špinavé sklo neprežiari ani najsilnejšie svetlo, tak ani v špinavom srdci nevytvorí mladosť pravú jar života. Mladosť s čistým svedomím znamená priamy pohľad do rodičovských očí, do očí predstavených či kňazov. Priamy pohľad znamená pokoj v duši bez výčitiek svedomia, bez hanby pred Bohom i ľuďmi. Mladosť znamená obetavú lásku, ktorá nehľadá obeť pre seba, ale sama obetuje v prospech iného svoje náklonnosti a túžby, čím chce urobiť šťastným aj iného a nielen iba seba. V tomto stave sa dá spievať, tancovať, športovať i zabávať. Tu je všetko dovolené, lebo hriech a príležitosť k nemu sú vylúčené. Aj tu je mladosť prudká, výbušná, výbojná, plná energie, ale hoci sa rinie ako dravá rieka, je usmerňovaná brehmi pevnej viery a mravnosti.
Hrdina, ktorého dnes oslavujeme, prežíval takúto mladosť a po ňom nespočetné množstvo chlapcov a dievčat všetkých čias. Na nich sa mohli spoľahnúť ľudia aj Boh. Nevedeli totiž sklamať ani zradiť, tvrdo sa borili o čistotu duše, mnoho vytrpeli za pravdu a tvrdo bojovali so svojimi chybami. Vyžarovali istotu, spokojnosť a vyrovnanosť, čím sa stali hrdinami i mučeníkmi, hoci aj bez preliatia krvi. Niektorých z nich Cirkev povýšila aj na oltár a dáva ich za príklad ľuďom bez rozdielu veku.
Jedným z nich je aj Carlo Acutis (1991-2006). K prvému svätému prijímaniu pristúpil v 7. rokoch a v 12. rokoch prijal sviatosť birmovania. Modlieval sa ruženec, týždenne sa spovedal a pri každej sv. omši sa modlil pred svätostánkom. Vedelo sa o ňom, že má veľký záujem o počítače. Školské roky prežil v Miláne v Inštitúte Leva XIII. a za vzor mu slúžili mladí svätci. Známy je dokumentovaním Eucharistických zázrakov z celého sveta a ich publikovaním na webovej stránke, ktorú sám vytvoril. Bol známy svojou veselosťou a počítačovými zručnosťami, ale aj úctou k Eucharistii, ktorá sa stala hlavnou témou jeho života. Zomrel v roku 2006 vo veku 15. rokov na leukémiu. Svoju chorobu a utrpenie obetoval za Cirkev a pápeža Benedikta XVI. Slávnosť jeho blahorečenia sa uskutočnila 10. októbra 2020 v Bazilike sv. Františka v Assisi.
V prípade blahoslaveného Carla sa nedá povedať, že žil veľmi dávno, v dobe, ktorá tej dnešnej je absolútne vzdialená a vôbec jej nerozumie. Keďže žil v našej dobe, odkazuje všetkým bez rozdielu, aby kráčali po jeho ceste do večnosti. Ak na nej aj poblúdili, nech sa vrátia, ak hlboko padli, nech vstanú, ak sa často podkýnajú, nech si dávajú lepší pozor. Vtedy nepocítia prázdnotu života a budú sa vedieť povzniesť aj nad ľahké náhrady šťastia, svetabôľ nezachváti ich srdcia a ťažkosti nepokrivia ich charakter. Stanú sa pánmi seba, dobrodincami okolia, budú ich mať radi, a keď raz budú zomierať, asi mnohí budú plakať, ale oni sa budú šťastne usmievať po prežití pekného a plnohodnotného života.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 18.5.
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.5.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
Pondelok - 20.5.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 21.5.
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 22.5.
Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín