Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

10. nedeľa v období „cez rok“ – v roku B

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“

Mk 3,20-35

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Mnohí veriaci, keď počúvajú o Ježišovej dobrote a z nej plynúcich zázrakov, majú túžbu žiť v jeho časoch, vidieť jeho tvár a počuť jeho hlas. S túžbou vidieť Ježiša samozrejme plynie aj túžba vidieť jeho učeníkov, najmä, ak nosíme meno niektorého z nich, Pannu Máriu, Lazára, Veroniku... Lucka, žiačka 3. triedy povedala na hodine náboženstva: Tak rada by som bola Ježišovou príbuznou. Kňaz sa jej spýtal, čo by robila a ona: Navštevovala by som Ježišov dom, hrala sa a rozprávala nielen s ním, ale aj s Jozefom a Máriou.
Iste mi dáte za pravdu, že žiačkina túžba je krásna, ale nesplniteľná. Raz sa možno splní jej časť, keď spolu s pútnikmi bude cestovať do Nazareta, ale to už nebude Nazaret, aký bol za Ježišových čias. Vtedy to bola malá osada s niekoľkými desiatkami domov a dnes je to mesto s 80-tisícami obyvateľov, v ktorom nenájde ani Ježiša, ani apoštolov, ani jeho príbuzných.
Napriek tomu Lucku poteší dnešné evanjelium, ktoré jasne hovorí, akým spôsobom sa stať Ježišovým príbuzným. Ježiš učil v jednom dome, kde sa zhromaždili rozliční ľudia. Jedni ho počúvali s otvorenými ústami a vzbudzovali si predsavzatie žiť podľa toho, čo hovorí, druhí - farizeji, mu nežičili a boli nepriateľskí, lebo videli jeho zázraky. Aby ho mohli dobre „očierniť“ hovorili, že ich koná s pomocou kniežaťa diablov, ale Ježiš ich vysmial, lebo ich tvrdenie odporovalo logike. Ako by mohol diabol premáhať iného diabla? Diabli predsa spolupracujú, aby vo svete vybudovali svoje kráľovstvo zla.
Počas Ježišovho kázania prišli za ním jeho príbuzní spolu s Máriou. Pre množstvo ľudí v dome však nemohli vojsť dnu. Preto prosili tých, čo boli pri nich najbližšie, aby vyvolali Ježiša von. On však nechcel prerušiť svoje kázanie a situáciu využil k tomu, aby ľudí poučil o duchovnom príbuzenstve, ktoré je iné ako pokrvné. Povedal: Kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. A keďže v dome bolo veľa dobrých ľudí, ktorí túžili plniť jeho vôľu, ukázal na nich a povedal im: Hľa, moja matka a moji bratia.
Pre Lucku, ale aj pre nás, je to veľmi radostná správa, že každý kresťan, ktorý plní Otcovu vôľu a snaží sa žiť podľa jeho prikázaní, je bratom a sestrou Ježiša Krista. Veriaci, ktorí túžia byť jeho príbuznými, nemusia cestovať do Nazareta, ale stačí, keď žijú podľa evanjelia.
Predstavenej sestier karmelitánok v Lisieux napísal mladý kňaz, ktorý mal odcestovať na misie do Číny a prosil, aby niektorá zo sestier sa podujala modliť za Božie požehnanie pre jeho prácu. Matka predstavená určila sestru Teréziu. Misionár jej v liste poslal svoj primičný obrázok a do listu napísal: Tu, na zemi, pracujeme spoločne, ale odmenu si podelíme v nebi. Keďže Terézia mala štyri sestry a žiadneho brata, „osvojila si“ onoho kňaza a napísala mu: Drahý brat, zverujem Ťa Bohu. Ak onedlho pôjdem do neba, poprosím Ježiša, aby mi dovolil Ťa navštíviť na misijnej stanici, kde budeme spoločne plniť náš apoštolát. Zatiaľ budem s Tebou zjednotená v modlitbe a prosím Ježiša, aby mi nikdy nedovolil radovať sa, keď Ty budeš trpieť. Prosím Ťa, brat môj, aby si požehnal tú, ktorú mu Ježiš dal, aby bola jeho sestrou. Terézia skutočne onedlho zomrela a z neba sa starala o svojho brata - misionára. Iste všetci vieme, že išlo o svätú Terezku Ježiškovu, patrónku misií.
Ježišovým prianím je, aby všetci ľudia boli jednou veľkou Božou rodinou, aby sa mali radi a pomáhali si. Keď dnes budeme prijímať Ježiša do svojho srdca, prosme ho, aby nám pomáhal, stať sa dobrou a milujúcou rodinou.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 23.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Štvrtok - 27.6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.6.
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz