Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Sviatok Svätej Rodiny – v roku B

Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.  Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!

Kol 3,12-21

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Asi každý z nás vyrastal v rodine. Čo o rodine hovoria odborníci? Je to malá sociálna skupina, tvorená jednotlivcami spätými manželstvom. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa a každý jej člen plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú, ekonomickú, ochrannú aj emocionálnu funkciu.
Žiadna rodina sa však nemôže porovnávať so Svätou Rodinou z Nazareta, ale môže sa poučiť na jej príklade. Ako?
Mužovia – otcovia majú veľký vzor vo svätom Jozefovi. Sväté písmo o ňom veľmi málo píše, pričom nezaznamenalo ani jediné jeho slovo, a predsa, všetci veriaci sa s veľkou úctou pozerajú na tohto muža viery. Jeho život nebol ušetrený od ťažkostí a problémov, veď už samo počatie Božieho Syna, bolo pre neho šokom. Po narodení dieťaťa opäť nemal pokoj, ale bolo potrebné utekať do Egypta a po návrate tvrdo pracovať v Nazarete. Všetky tieto udalosti boli veľkým náporom na jeho ľudskú vieru. Jozef bol aj mužom práce, ktorú posväcoval modlitbou. Napriek tvrdému životu dokázal byť milý k Márii, ktorú miloval čistou láskou a bol starostlivý k Ježišovi, ktorého poslanie skôr tušil ako chápal. Jeho lásku vystihujú aj Máriine slová, keď ho našli v jeruzalemskom chráme: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!
Ženy – matky majú veľký vzor v Božej Matke. Mária má pôvod v rode kráľa Dávida, ale nie preto si ju uctieva celý svet, ale preto, že dala celému svetu Božieho Syna. Poznáme jej vieru, lásku a odovzdanosť do Božej vôle. Mária ako žena miluje Jozefa, stará sa o neho, ale najviac jej leží na srdci starostlivosť o Syna.
Deti, a to je jedno či malé alebo veľké, majú pozerať na Ježiša. Evanjelista Lukáš o ňom píše, že keď sa s rodičmi vrátil do Nazareta, bol im poslušný a vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. Ako miloval rodičov poznáme aj z faktu, že vo chvíli najväčšieho utrpenia na kríži myslí na Matku a odovzdáva ju do ochrany Jánovi.
Keď sledujeme život nazaretskej Rodiny nenachádzame žiadne zázraky, ani nič také, čo by nás privádzalo do údivu. Predsa však v jej živote je veľa cností, ktoré potrebuje mať každá rodina. Je to láska, vernosť, obetavosť, pracovitosť, ohľaduplnosť, dobrý príklad, viera, zbožnosť a modlitba. Tieto cnosti potrebuje každá rodina, lebo sme prakticky denno-denne svedkami prežívania kríz a katastrof v manželstvách. Ale nás, veriacich, môže tešiť skutočnosť, že tam, kde je živá viera, tam je menej kríz. Svedectvom, že s vierou sa všetko ľahšie znáša, je aj mnoho dobrých a svätých rodín, ktoré žijú okolo nás.
Na výstave kvetov v Olomouci sa stalo, že po úzkej cestičke medzi kvetmi tlačil starček na vozíku starenku. Bola nehybná od nehody, pri ktorej sa jej poškodila miecha. Deduško však bol šťastný, že jej môže ukázať krásne kvety, lebo doma len sedí a nevidí tú krásu okolo seba. Od nehody sa o ňu stará ako o malé dieťa a ani ho nenapadlo od nej odísť alebo ju dať do dajakého zariadenia. On tvrdí, že pred Bohom jej sľuboval vernosť v dobrom aj v zlom, čo dodrží. Veď tak isto by sa starala aj ona o neho, keby nešťastie jeho postihlo.
Istý kňaz rozprával, že prestal novomanželom želať, aby ich sobášny deň bol najkrajším dňom v ich živote. Keď sa ho mladší kolegovia pýtali, prečo? Odpovedal: Raz pred Veľkou nocou som bol vyspovedať starých manželov a pri odchode z ich domu mi deduško povedal: Sme spolu 55 rokov, zo dňa na deň je to krajšie a máme sa stále viac a viac radi.
Dnes, na sviatok Svätej Rodiny, je preto namieste blahoželať kresťanským manželom a priať im, aby si aj oni mohli povedať: Aj cez mračná všedných dní, cez búrky, ktoré sa prehnali v našom živote, ale po ktorých sa opäť vyčasilo, máme sa radi a nikdy by sme jeden druhého neopustili.
Vám, ktorí žijete v takýchto manželstvách a rodinách zo srdca blahoželáme a vám, ktorí trpíte, že ste dosiaľ nenašli svoje šťastie alebo sa vám dokonca rozbilo, prajeme, aby ste si nezúfali a všetci bez rozdielu hľadali pomoc, nádej a ochranu vo Svätej Rodine.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen