Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2014

Čo hovoria matriky

Krsty 31
Sobáše 29
Birmovka 35
1. sv. prijímanie 52
Sväté prijímania 67 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladne z roku 2013 656,71
Príjem do farskej pokladne k 31.12.2014 48 312,48
Výdaj z farskej pokladne 47 378,59
Zostatok vo farskej pokladni 1 590,60
Zostatok na bežnom účte z roku 2013 94 844,46
Príjem na bežný účet k 31.12.2014 56 679,72
Výdaj z bežného účtu 142 376,06
Zostatok na bežnom účte 8 848,12
Pôžička z ABÚ 50 000,00

Udalosti

 • Začiatok roka 2014 sa niesol vo finišovaní generálnej opravy strechy kostola, ktorú sa nepodarilo dokončiť do konca roka 2013, nakoľko strecha bola v dezolátnom stave. Z toho dôvodu sa aj celková suma za opravu zvýšila temer o 100 000 eur. Týchto 100 000 eur sme si požičali z Arcibiskupského úradu. A aby toho ešte nebolo málo, 10. januára okolo 9.00 hodiny sa zrútila rímsa nad hlavným oltárom, lebo strecha nad ňou bola premočená a hnilá. Chvála Bohu, že nikomu sa nič nestalo, ani majstrom pracujúcim na streche, ani ľuďom motajúcim sa po Veternej ulici, hoci jej časť bola z bezpečnostných dôvodov prehradená. Ľudia však zákazy nerešpektujú.
 • 28. februára sme skončili generálnu opravu strechy. Náklady sa vyšplhali na 358 610,50 €. Okrem milodarov veriacich sme si museli zobrať pôžičku 100 000,- € z ABÚ. Vďaka nezištnej pomoci sme polovicu, teda 50 000,- € splatili 8. decembra. Znepokojuje však fasáda, ktorá je v zlom stave. Opadáva omietka a počas silných vetrov a dažďov môže ohroziť okoloidúcich. Omietka je urobená 17 rokov, čo nasvedčuje, že nebola urobená kvalitne.
 • 23. marca zomrel 46-ročný kňaz Branislav Bukovský, ktorý bol z nášho dekanátu a pôsobil ako farár na Teplickej v kostole Kráľovnej rodiny. Jeho smrť spôsobil infarkt. Stratil som kamaráta a Cirkev dobrého a obetavého kňaza. Jeho hrob sa nachádza v Trnave, odkiaľ bol rodák, na ulici Terézie Vansovej. Nech odpočíva v pokoji!
 • 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum.
 • Štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa začal prvýkrát sláviť Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 160. výročie vzniku našej farnosti.
 • 25. mája bola vo farnosti vyslúžená sviatosť birmovania.
 • 8. júna sa konala slávnosť prvého sv. prijímania.
 • 22. júna sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole.
 • 7. júla sme oslávili 289. výročie posvätenia chrámu.
 • Počas dní modlitieb za zosnulých sme slávili sv. omše v krypte kostola.
 • 8. decembra Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, zveril mesto Bratislavu Panne Márii.
 • Pokračovali sme vo vydávaní farského časopisu „Prameň“. V 15. ročníku vyšlo 6 čísel.

Poďakovanie

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispievate na chod nášho kostola a našej farnosti nielen finančnými prostriedkami ale aj modlitbami. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.
Moja vďaka ďalej patrí vdp. kaplánovi Pavlovi Mikulovi a otcom Redemptoristom, ktorí vypomáhajú vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým veriacim, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, známym aj neznámym dobrodincom, o ktorých vie iba Boh. Nech Vám Pán odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Štvrtá veľkonočná nedeľa, počas ktorej sa číta evanjelium ''O dobrom pastierovi'' sa už dlhé roky venuje v Katolíckej cirkvi otázke kňazstva a kňazských povolaní. Pri tejto príležitosti sa konajú modlitby, akadémie či dni otvorených dverí v seminároch, ale aj zbierky, kedy veriaci majú možnosť aj týmto spôsobom podporiť tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Inšpiráciou ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Streda - 24.4.
Svätého Juraja, mučeníka
Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.4.
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
Nedeľa - 28.4.
5. veľkonočná nedeľa
Pondelok - 29.4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)
Utorok - 30.4.
Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Štvrtá veľkonočná nedeľa, počas ktorej sa číta evanjelium ''O dobrom pastierovi'' sa už dlhé roky venuje v Katolíckej cirkvi otázke kňazstva a kňazských povolaní. Pri tejto príležitosti sa konajú modlitby, akadémie či dni otvorených dverí v seminároch, ale aj zbierky, kedy veriaci majú možnosť aj týmto spôsobom podporiť tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Inšpiráciou ...
Celá homília ...