Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2015

Čo hovoria matriky

Krsty 39
Sobáše 33
Birmovka 30
1. sv. prijímanie 43
Sväté prijímania 68 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladne z roku 2014 1 590,60
Príjem do farskej pokladne k 31.12.2015 51 623,99
Výdaj z farskej pokladne 52 973,61
Zostatok vo farskej pokladni 240,98
Zostatok na bežnom účte z roku 2014 8 997,39
Príjem na bežný účet k 31.12.2015 23 968,48
Výdaj z bežného účtu 25 025,04
Zostatok na bežnom účte 7 940,83
Pôžička z ABÚ 25 000,00

Udalosti vo farnosti

 • Nový rok 2015 sa začal celomesačnou 24-hodinovou adoráciou v Kaplnke Charity na Heydukovej 14. Aliancia za rodinu sa totiž rozhodla iniciovať referendum o ochrane rodiny. Ústavný súd povolil 3 zo 4 referendových otázok. Jednu otázku odmietol z dôvodu jej nejasnosti, ale žiadnu otázku nepovažoval za otázku ľudských práv. Po spočítaní všetkých okrskov bola účasť 21,41%. Referendum tak nebolo platné. Referendum obsahovalo tieto otázky:
 1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
 2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
 3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
 4. (nebola uznaná Ústavným súdom) „Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom – najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?“
 • Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil nedeľu 8. februára za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
 • 9. februára o 16.00 hod sa uskutočnila sv. omša v maďarskom jazyku z príležitosti 20. výročia úmrtia Vdp. Štefana Záreckého, ktorý je pochovaný v krypte kostola.
 • Svätý Otec František podporil podnet Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a želal si, aby sa Cirkev po celom svete zapojila do podujatia 24 hodín pre Pána. Táto akcia, ktorá sa tradične bude konať každý rok v pôste, chce pozvať veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. Bratislavskí biskupi sa zúčastnili programu v Katedrále sv. Martina, 13. marca kde bola eucharistická adorácia, príležitosť k sv. spovedi, možnosť duchovného rozhovoru s biskupom alebo kňazom a celý program sa zakončil pobožnosťou krížovej cesty.
 • Pápež František 13. marca zároveň oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva, ktorý sa začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.
 • 27. mája začali otcovia Redemptoristi sláviť Jubilejný rok Panny Márie ustavičnej pomoci. Redemptoristi slúžia v našom kostole nedeľné sv. omše o 20.00 hodine.
 • Na žiadosť Priora Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha začal vykonávať v našej farnosti diakonskú prax brat Richard Marián Jombík, ktorý prijal diakonskú vysviacku 13. júna 2015.
 • V nedeľu 20. septembra sa uskutočnil druhý Národný pochod za život. Jeho cieľom bolo zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí, aby bolo v našej krajine zaistené základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Hlavná myšlienka pochodu bola vyjadrená slovami Radosť zo života. V našom kostole sa pred pochodom stretli na sv. omši veriaci Nitrianskej diecézy. Sv. omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na pochode sa podľa odhadov zúčastnilo 70 až 85 tisíc ľudí.
 • 8. októbra sa na pôde Bohosloveckej fakulty uskutočnila verejná prezentácia encykliky pápeža Františka s názvom Laudato sí venovaná téme starostlivosti o životné prostredie.
 • 10. októbra pri svätej omši, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, v kostole sv. Arnolda Jansena, prijal verbista Peter Fillo posvätný rád diakonátu. Bol dlhoročným miništrantom v našom kostole.
 • Slovenskí biskupi 8. novembra odišli do Ríma na návštevu Ad limina apostolorum. Počas nej si uctili hroby sv. Petra a Pavla, stretli sa so Svätým Otcom Františkom a na jednotlivých úradoch Svätej Stolice informovali o živote Katolíckej cirkvi na Slovensku.
 • Zverenie mesta pod ochranu Panny Márie, ktoré sa tradične koná v našom kostole 8. decembra, v tomto roku, kedy sa v ten deň začal Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva sa konalo v Katedrále sv. Martina. Slávnosti predchádzala Novéna, v našom kostole. Pri sv. omšiach sme rozjímali nad duchovnými skutkami milosrdenstva.
 • V nedeľu 13. decembra arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský otvoril Bránu milosrdenstva na Katedrále sv. Martina. Nasledujúcu nedeľu 20. decembra sa otvorili Brány milosrdenstva na ďalších štyroch určených chrámoch: Bazilika Šaštín, Bazilika Marianka, Báč. a Františkáni v Bratislave.

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 161. výročie vzniku našej farnosti.
 • 9. mája prijalo 30 birmovancov sviatosť birmovania.
 • 31. mája pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 43 detí.
 • 7. júna sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole.
 • 7. júla sme oslávili 290. výročie posvätenia chrámu.
 • Počas dní modlitieb za zosnulých sme slávili sv. omše v krypte kostola.
 • Pokračovali sme vo vydávaní farského časopisu „Prameň“. V 16. ročníku vyšlo 6 čísel.

Plán na budúci rok

28. februára 2014 sme skončili generálnu opravu strechy. Okrem milodarov sme si museli zobrať pôžičku 100 000,- € z ABÚ. Vďaka nezištnej pomoci veriacich sme 75 000,- € splatili. K 31. decembru zostalo ešte 25 000,-.

Poďakovanie

Srdečná vďaka patrí všetkým známym aj neznámym dobrodincom a tiež vdp. kaplánovi Pavlovi Mikulovi, otcom Redemptoristom, ktorí vypomáhajú vo farnosti, pánovi kostolníkovi Stanislavovi Gablasovi, pánovi organistovi Petrovi Seleckému, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým študentom, ktorí v prípade brigády v kostole ochotne pomohli, miništrantom, katechétom a pani matrikárke Kováčikovej. Nech všetkým našim dobrodincom Pán odplatí štedrosť, lásku a ochotu! Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov nášho kostola je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Štvrtá veľkonočná nedeľa, počas ktorej sa číta evanjelium ''O dobrom pastierovi'' sa už dlhé roky venuje v Katolíckej cirkvi otázke kňazstva a kňazských povolaní. Pri tejto príležitosti sa konajú modlitby, akadémie či dni otvorených dverí v seminároch, ale aj zbierky, kedy veriaci majú možnosť aj týmto spôsobom podporiť tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Inšpiráciou ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Streda - 24.4.
Svätého Juraja, mučeníka
Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.4.
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
Nedeľa - 28.4.
5. veľkonočná nedeľa
Pondelok - 29.4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)
Utorok - 30.4.
Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Štvrtá veľkonočná nedeľa, počas ktorej sa číta evanjelium ''O dobrom pastierovi'' sa už dlhé roky venuje v Katolíckej cirkvi otázke kňazstva a kňazských povolaní. Pri tejto príležitosti sa konajú modlitby, akadémie či dni otvorených dverí v seminároch, ale aj zbierky, kedy veriaci majú možnosť aj týmto spôsobom podporiť tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Inšpiráciou ...
Celá homília ...