Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2016

Čo hovoria matriky

Krsty 33 o 6 menej ako minulý rok
Sobáše 27 o 6 menej ako minulý rok
Birmovka 39
1. sv. prijímanie 38
Sväté prijímania okolo 70 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnice z roku 2015 240,98
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.2016 46 154,43
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.2016 45 033,88
Zostatok vo farskej pokladnici 1 361,61
Zostatok na bežnom účte z roku 2015 7 940,83
Príjem na bežný účet k 31.12.2016 40 327,43
Výdaj z bežného účtu k 31.12.2016 25 028,06
Zostatok na bežnom účte 23 240,20

Udalosti vo farnosti

 • Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru nominovala na Cenu Fra Angelica za hudobné umenie spevácky zbor nášho chrámu. Cena bola odovzdaná 18. februára a spojená s nasledovným programom: 16.30 hod. – sv. omša v kostole jezuitov a o 18.00 hod. – odovzdanie ceny v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Cenu prevzal z rúk Mons. Františka Rábeka, predsedu KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, dlhoročný dirigent zboru, pán Peter Čačko. Cena bola vystavená pri bočnom oltári sv. Anny a veriaci si ju pozrieť počas celého veľkonočného obdobia.
 • Dom Quo Vadis, ktorý je súčasťou farnosti sa zapojil už do 10. ročníka celoslovenského charitatívného podujatia s názvom Podeľme sa. Vyzbierané peniaze boli určené na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne. Pôstna polievka sa vydávala 8. marca.
 • V rámci 260. výročia narodenia W. A. Mozarta, odznelo šesť jeho omší v podaní nášho chrámového zboru. Akcia niesla názov: Mozartov rok v Trojičke. Pri niektorých omšiach spievali sólisti pôsobiaci v Prahe.
 • V piatok 20.5. sme sa rozlúčili s pánom organistom Alojzom Rosom, ktorý zomrel vo veku 87 rokov a vyše 60 rokov hrával v našom kostole. Nech odpočíva v pokoji!
 • Náš bývalý miništrant P. Peter Fillo, SVD, bol 11. júna vysvätený na kňaza v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Primičnú sv. omšu slávil v našom kostole 18. júna. Momentálne pôsobí na Filipínach.
 • V ten istý deň, 11. júna slávil omšu, ktorú z príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky Vdp. Michal Rompf, kňaz pôsobiaci v Nemecku, ktorý tiež bol dlhoročným miništrantom v našom kostole.
 • 25. júna prijal kňazské svätenie v Kostole Milosrdných bratov brat Richard Marián Jombík, ktorý v našom kostole vykonal diakonskú službu. Primičnú sv. omšu slávil v nedeľu 26. júna.
 • 12. júla sme splatili poslednú časť dlhu vo výške 15.000,- Eur, ktorý sme mali za generálnu opravu strechy z ABÚ v Bratislave. Dlh celkovo činil 100 000,- Eur. Deň predtým, teda 11. júla, zomrela vo veku 90 rokov, pani Amália Královičová, ktorá na strechu prispela sumou 100 000,- Eur a v závete odkázala farnosti vkladnú knižku so sumou 94 856,24 €. Pani Královičová je pochovaná pri svojom manželovi na cintoríne v Lamači. Vzápätí po jej smrti som dal odslúžiť za ňu gregoriánske sv. omše. Odslúžil ich Vdp. Šimon Polívka, pôsobiaci v ČR.
 • V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 162. výročie vzniku našej farnosti.
 • 1. mája prijalo 39 birmovancov sviatosť birmovania.
 • 29. mája sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole.
 • 5. júna pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 38 detí.
 • 7. júla sme oslávili 291. výročie posvätenia chrámu.
 • V dňoch 2.-8. novembra sme slávili sv. omše v krypte kostola, s možnosťou získania odpustkov za zomrelých.
 • 8. decembra otec arcibiskup, zasvätil naše mesto Panne Márii.
 • Pokračovali sme 17. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“.

Duchovný program na rok 2017

 • 163. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára.
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v nedeľu 5. februára a vyvrcholí v stredu 8. februára.
 • Krst a prvé sväté prijímanie dospelých, pripravujúcich sa v katechetickom kurze, bude na Veľkonočnú vigíliu 15. apríla.
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla.
 • Vysluhovanie sviatosti birmovania bude 27. mája.
 • Prvé sv. prijímanie je naplánované na nedeľu 28. mája.
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 11. júna.
 • 291. výročie posviacky chrámu oslávime v piatok 7. júla a vyvrcholí v nedeľu 9. júla.

Plán na budúci rok

V roku 2017 by bolo treba začať generálnu opravu fasády, nakoľko opadáva a môže skôr-neskôr ohrozovať chodcov. Prvotný odhad hovorí o sume 350 000,- €. Keďže naša farnosť nevlastní žiadne majetky, nemáme šancu tieto peniaze obstarať. Preto naďalej prosíme o finančnú pomoc. Za všetkých dobrodincov je slávená sv. omša, každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.

Poďakovanie

Moja vďaka patrí vdp. kaplánovi Pavlovi Mikulovi, otcom Redemptoristom a výpomocným duchovným, ktorí obetavo slúžia vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým študentom, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke a všetkým dobrodincom. Nech Pán odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy si aj najbližší nájdu na seba minimum času. Preto sa ani nečudujeme, že členovia rodiny medzi sebou komunikujú cez SMS-správy, maily či odkazmi, prichytenými magnetkami na chladničke alebo na zrkadle. Pritom si ani neuvedomujú, aká nesmierne dôležitá je osobná komunikácia, lebo práve ona utužuje a zlepšuje vzťahy v rodine. Niet preto ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Štvrtok - 26.5.
Nanebovstúpenie Pána
(slávnosť)
Piatok - 27.5.
Svätého Augustína z Canterbury, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 29.5.
7. veľkonočná nedeľa
Streda - 1.6.
Svätého Justína, mučeníka
(spomienka)
Štvrtok - 2.6.
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Nevyhováraj sa, neospravedlňuj svoje chyby, radšej ich naprav. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy si aj najbližší nájdu na seba minimum času. Preto sa ani nečudujeme, že členovia rodiny medzi sebou komunikujú cez SMS-správy, maily či odkazmi, prichytenými magnetkami na chladničke alebo na zrkadle. Pritom si ani neuvedomujú, aká nesmierne dôležitá je osobná komunikácia, lebo práve ona utužuje a zlepšuje vzťahy v rodine. Niet preto ...
Celá homília ...