Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2016

Čo hovoria matriky

Krsty 33 o 6 menej ako minulý rok
Sobáše 27 o 6 menej ako minulý rok
Birmovka 39
1. sv. prijímanie 38
Sväté prijímania okolo 70 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnice z roku 2015 240,98
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.2016 46 154,43
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.2016 45 033,88
Zostatok vo farskej pokladnici 1 361,61
Zostatok na bežnom účte z roku 2015 7 940,83
Príjem na bežný účet k 31.12.2016 40 327,43
Výdaj z bežného účtu k 31.12.2016 25 028,06
Zostatok na bežnom účte 23 240,20

Udalosti vo farnosti

 • Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru nominovala na Cenu Fra Angelica za hudobné umenie spevácky zbor nášho chrámu. Cena bola odovzdaná 18. februára a spojená s nasledovným programom: 16.30 hod. – sv. omša v kostole jezuitov a o 18.00 hod. – odovzdanie ceny v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Cenu prevzal z rúk Mons. Františka Rábeka, predsedu KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, dlhoročný dirigent zboru, pán Peter Čačko. Cena bola vystavená pri bočnom oltári sv. Anny a veriaci si ju pozrieť počas celého veľkonočného obdobia.
 • Dom Quo Vadis, ktorý je súčasťou farnosti sa zapojil už do 10. ročníka celoslovenského charitatívného podujatia s názvom Podeľme sa. Vyzbierané peniaze boli určené na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne. Pôstna polievka sa vydávala 8. marca.
 • V rámci 260. výročia narodenia W. A. Mozarta, odznelo šesť jeho omší v podaní nášho chrámového zboru. Akcia niesla názov: Mozartov rok v Trojičke. Pri niektorých omšiach spievali sólisti pôsobiaci v Prahe.
 • V piatok 20.5. sme sa rozlúčili s pánom organistom Alojzom Rosom, ktorý zomrel vo veku 87 rokov a vyše 60 rokov hrával v našom kostole. Nech odpočíva v pokoji!
 • Náš bývalý miništrant P. Peter Fillo, SVD, bol 11. júna vysvätený na kňaza v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Primičnú sv. omšu slávil v našom kostole 18. júna. Momentálne pôsobí na Filipínach.
 • V ten istý deň, 11. júna slávil omšu, ktorú z príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky Vdp. Michal Rompf, kňaz pôsobiaci v Nemecku, ktorý tiež bol dlhoročným miništrantom v našom kostole.
 • 25. júna prijal kňazské svätenie v Kostole Milosrdných bratov brat Richard Marián Jombík, ktorý v našom kostole vykonal diakonskú službu. Primičnú sv. omšu slávil v nedeľu 26. júna.
 • 12. júla sme splatili poslednú časť dlhu vo výške 15.000,- Eur, ktorý sme mali za generálnu opravu strechy z ABÚ v Bratislave. Dlh celkovo činil 100 000,- Eur. Deň predtým, teda 11. júla, zomrela vo veku 90 rokov, pani Amália Královičová, ktorá na strechu prispela sumou 100 000,- Eur a v závete odkázala farnosti vkladnú knižku so sumou 94 856,24 €. Pani Královičová je pochovaná pri svojom manželovi na cintoríne v Lamači. Vzápätí po jej smrti som dal odslúžiť za ňu gregoriánske sv. omše. Odslúžil ich Vdp. Šimon Polívka, pôsobiaci v ČR.
 • V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Duchovný život vo farnosti

 • 1. januára sme si pripomenuli 162. výročie vzniku našej farnosti.
 • 1. mája prijalo 39 birmovancov sviatosť birmovania.
 • 29. mája sa konala celomestská procesia Božieho Tela, ktorá bola zakončená v našom kostole.
 • 5. júna pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 38 detí.
 • 7. júla sme oslávili 291. výročie posvätenia chrámu.
 • V dňoch 2.-8. novembra sme slávili sv. omše v krypte kostola, s možnosťou získania odpustkov za zomrelých.
 • 8. decembra otec arcibiskup, zasvätil naše mesto Panne Márii.
 • Pokračovali sme 17. ročníkom vo vydávaní farského časopisu „Prameň“.

Duchovný program na rok 2017

 • 163. výročie vzniku farnosti oslávime 1. januára.
 • Hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v nedeľu 5. februára a vyvrcholí v stredu 8. februára.
 • Krst a prvé sväté prijímanie dospelých, pripravujúcich sa v katechetickom kurze, bude na Veľkonočnú vigíliu 15. apríla.
 • Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla.
 • Vysluhovanie sviatosti birmovania bude 27. mája.
 • Prvé sv. prijímanie je naplánované na nedeľu 28. mája.
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 11. júna.
 • 291. výročie posviacky chrámu oslávime v piatok 7. júla a vyvrcholí v nedeľu 9. júla.

Plán na budúci rok

V roku 2017 by bolo treba začať generálnu opravu fasády, nakoľko opadáva a môže skôr-neskôr ohrozovať chodcov. Prvotný odhad hovorí o sume 350 000,- €. Keďže naša farnosť nevlastní žiadne majetky, nemáme šancu tieto peniaze obstarať. Preto naďalej prosíme o finančnú pomoc. Za všetkých dobrodincov je slávená sv. omša, každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.

Poďakovanie

Moja vďaka patrí vdp. kaplánovi Pavlovi Mikulovi, otcom Redemptoristom a výpomocným duchovným, ktorí obetavo slúžia vo farnosti. Chcem ďalej poďakovať pánovi kostolníkovi, organistom, dirigentom, spevákom chrámového zboru, obetavým študentom, ktorí v prípade brigády radi pomôžu, miništrantom, katechétom, pani matrikárke a všetkým dobrodincom. Nech Pán odplatí Vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Iste ste počuli milú príhodu o tom ako sa otec pýtal na začiatku školského roka svojho syna-prváka: ''Na čo sa najviac tešíš v tomto školskom roku?'' A on odpovedal: ''Na prázdniny!'' Teraz je práve ten čas, na ktorý sa deti najviac tešia, ale buďme úprimní, že aj dospelí, lebo je to čas dovoleniek a oddychu. Ale ako čo najlepšie, aj po kresťansky, prežiť tento čas? Na ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Iste ste počuli milú príhodu o tom ako sa otec pýtal na začiatku školského roka svojho syna-prváka: ''Na čo sa najviac tešíš v tomto školskom roku?'' A on odpovedal: ''Na prázdniny!'' Teraz je práve ten čas, na ktorý sa deti najviac tešia, ale buďme úprimní, že aj dospelí, lebo je to čas dovoleniek a oddychu. Ale ako čo najlepšie, aj po kresťansky, prežiť tento čas? Na ...
Celá homília ...